Kursplan

advertisement
Dnr: UGA 2013/817­3.1.2
Kursplan Fakulteten för hälso­ och livsvetenskap Institutionen för biologi och miljö BI107L Ekologi I (OEX), 7,5 högskolepoäng Ecology I, 7.5 credits Huvudområde Biologi Ämnesgrupp Biologi Nivå Grundnivå Fördjupning G1N Fastställande Fastställd 2009­07­02 Senast reviderad 2013­06­14 av Fakulteten för hälso­ och livsvetenskap. Revidering av mål, innehåll, undervisningsformer, examinationsformer och litteratur. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2013 Förkunskaper Grundläggande behörighet samt Biologi B, Kemi B, Matematik C eller Biologi 2, Kemi 2,
Matematik 3b / 3c. Mål Den studerande ska efter avslutad kurs kunna: ­ redogöra för grundläggande mönster och processer inom evolutionsbiologin; ­ exemplifiera hur evolutionära processer kan leda till förändringar i populationers förekomst; ­ definiera centrala begrepp inom ekologiämnet; ­ förklara hur biotiska och abiotiska faktorer reglerar organismers antal i tid och rum; ­ redogöra för biologisk mångfald på olika organisationsnivåer (gen, art, ekosystem); ­ redogöra för mönster och processer på individ­, populations­ och samhällsnivå; ­ med bas i ekologiska insikter och fältstudier, redogöra för några olika ekosystem; ­ tillämpa enklare ekologiska fältmetoder; ­ redogöra för skillnaden mellan undersökningsmetod baserad på observation och experiment; ­ översiktligt beskriva människans påverkan på ekosystem, växt­ och djursamhällen; ­ redogöra för ekologins praktiska tillämpningar och dess roll i samhället, t.ex. areella näringar; ­ kommunicera ämneskunskaperna i tal och skrift ur ett didaktiskt perspektiv samt ­ planera ekologi­didaktiska inslag för skolan. Innehåll Naturens organisationsnivåer (gen, individ, population, art, organismsamhälle, ekosystem). Evolutionsteorin och artbildning. Genetisk och fenotypisk variation inom och mellan populationer, selektion, slumpmässiga processer, anpassningar. ­ planera ekologi­didaktiska inslag för skolan. Innehåll Naturens organisationsnivåer (gen, individ, population, art, organismsamhälle, ekosystem). Evolutionsteorin och artbildning. Genetisk och fenotypisk variation inom och mellan populationer, selektion, slumpmässiga processer, anpassningar. Populationsekologi: populationsdynamik och reglering, konkurrens, predation m fl interaktioner. Fördelning av organismer i tid och rum, och dessas beroende av fysikaliskkemiska faktorer. Samhällsekologi: diversitet, succession, stabilitet, trofiska interaktioner. Ekosystemekologi: trofisk struktur, energiflöden, kretslopp. Biotopkännedom och biologisk mångfald i akvatiska och terrestra system, dessa ekosystems variation i tid och rum, samt hur sådan dynamik påverkas naturligt och antropogent. Användning av och förståelse för olika ekologiska provtagningsmetoder. Tänkbara lösningar på lokala och globala miljöfrågor. Ekologisk didaktik, utifrån ekologisk teori och mot praktisk skoltillämpning. Egen skoluppgift om ekologi med koppling till skolans närmiljö. Undervisningsformer Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och exkursioner,
till viss del på distans med olika nätbaserad teknik. Alla moment utom föreläsningar är obligatoriska. Examinationsformer Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Examination sker normalt genom skriftlig tentamen, muntliga redovisningar och/eller skriftliga rapporter, samt aktivt deltagande i gruppövningar och seminarier samt i övriga praktiska moment. Bedömningskriterier för betyget Godkänd framgår av Mål (se ovan). Omtentamen erbjuds inom sex terminsveckor. Antal examinationstillfällen är begränsat till fem gånger för teoretiska moment. Kursvärdering En skriftlig kursvärdering genomförs i slutet av kursen. Utvärderingsresultatet sammanställs i en kursrapport, vilken arkiveras hos institutionens administration. Resultatet av utvärderingen och eventuellt vidtagna åtgärder kommuniceras med prefekt, och presenteras för studenterna vid nästa kurstillfälle. Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur Hjorth, I. 2003. Ekologi – för miljöns skull. Liber, Stockholm. Vetenskapliga artiklar om evolution samt skogsbruk. 
Download