Mentala störningar forts.

advertisement
Mentala störningar forts.
Självmord



Ca 0,3-0,5 % av finländarna försöker begå
självmord varje år, ungefär vart tionde eller
vart tjugonde försök lyckas.
Var tionde vuxen har haft tankar på självmord
under ett år.
Vanligare i Finland än i de övriga nordiska
länderna, men förekommer mer i Ryssland
och de övriga baltiska länderna.
självmord




Män begår självmord tre gånger oftare än
kvinnor.
Bakom självmordet ligger ofta mentala
störningar, ofta depression.
Vanligt med olika beroenden, t.ex. alkohol.
Effektiv vård av depression och stöd för
människor i livskris har minskat antalet
självmord i Finland sen 1990-talet.
Psykos




Svår mental störning.
Innebär att de krafter som håller ihop en
människas personlighet och hennes
verklighetsuppfattning rubbas.
En psykotisk människa kan inte skilja mellan
egna inre impulser och den yttre världen,
därför upplever hon sina hörselvillor och
vanföreställningar som verkliga.
Kan bero på sjukdomar i hjärnan, ofta är
orsaken okänd.
Schizofreni



Den svåraste formen av psykos.
Innebär att en människas tankar och
handlingar blir splittrade och att hon förlorar
kontakten med verkligheten.
Hörselhallucinationer, overklig, skrämmande
och obegriplig tankevärld hör till sjukdomen.
Det kan vara svårt att förstå människan som
lider av schizofreni.
Schizofreni



Ca var hundrade finländare lider av detta.
Drabbar ofta unga personer under 30 år.
Orsaken är okänd men man vet att gener
påverkar, det gör även miljön och ens
upplevelser.
Bipolärt syndrom eller manodepressiv
sjukdom





En annan form av psykos.
Innebär att en människas sinnestämning
växlar mellan djup depression och mani.
Oförmögen att kontrollera sitt liv, särskilt i den
maniska fasen.
En halv procent av finländarna har detta.
Gener påverkar benägenheten att insjukna.
Mani


Innebär en kraftigt uppskruvad sinnestämning
som tydligt avviker från det normala.
Under den maniska fasen är patienten
företagsam, talför och fysiskt rastlös, svårt att
koncentrera sig, sover mindre än valigt,
slösar pengar och uppför sig ansvarslöst.
Vården


En akut psykos kräver ofta sjukhusvård, men
vården fortsätter sedan hemma med
läkemedel och psykoterapi.
Nästan hälften av alla psykiatriska patienter
på sjukhusen lider av schizofreni. Nuförtiden
kan största delen skötas hemma, endast 5 %
behöver sjukhusvård.
Download