Definitioner för typ av avvikelse

advertisement
KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG
Definitioner för typ av avvikelse
Kompletterande bilaga till Riktlinjen för avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård.
Förtydligande av de typer av avvikelser som kan väljas på avvikelserapporten.
Fall
Alla förflyttningar som sker ofrivilligt för individen till en
oönskad position.
Läkemedel
All hantering av läkemedel som inte utförs/utförts enligt
riktlinje, rutin, ordination och delegeringsanvisning
Tryckskada
En hudskada enligt Nortonskalan. Skall rapporteras
oavsett hur eller när skadan uppstått.
Dokumentation
Där brister i journalföringen kan ge eller har gett upphov till
skada för patienten.
Brister i informationsöverföringen
Då berörd personal, patient, närstående eller annan
utförare inte har fått/upplevt sig ha fått tillräcklig
information i ett specifikt ärende.
Smitta
Där personalen ej följer gällande riktlinjer/rutiner och
risken för smittspridning föreligger eller där smittspridning
har skett.
(se Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län)
Nutrition.
Då patienten inte har fått ordinerad kost och det hade
kunnat medföra/medfört risk/skada för patienten. Felnäring
som ej uppmärksammats/utretts.
Självmord/självmordsförsök
Självmord och själmordsförsök skall alltid rapporeteras till
MAS.
Risk för avvikelse
Ett arbetssätt, rutin, utebliven vård och behandling eller
specifik situation som kan leda till en negativ händelse om
inte åtgärder vidtas.
Medicinsktekniska produkter
Avvikelser eller risker där hjälpmedel/förbrukningsartiklar
har varit inblandade.
Vårdkedja
Avvikelser som rör brister i kommunikation och
informationsöverföring mellan huvudmännen som
exempelvis Pratorhantering och SiP.
Annat
De risker/avvikelser som inte ryms inom ramen för ovan
angivna förslag.
2014-02-10
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards