ppt, nytt fönster

advertisement
RMPG Psykiatri
Sydöstra sjukvårdsregionen
Förslag till region
gemensamma
kvalitetsindikatorer
131203
Johan Björk
Affe Lindén
Håkan Samuelsson
RMPG Psykiatri
Sydöstra sjukvårdsregionen
Förslag till princip för prioritering av indikatorer
• Patient-/vårdkvalitet (inte enbart kvantitativa mått)
• Verksamheternas möjlighet att påverka resultat
• Enighet – komplettera med lokala uppföljningar
RMPG Psykiatri
Sydöstra sjukvårdsregionen
Bipolär
• Andel patienter med subdiagnos Bipolär sjukdom typ 1 som förskrivits
litium enbart eller i kombination med andra läkemedel
• Andel patienter med BMI över 30 vid nyregistrering och uppföljning
• Andel med andra behandlingsåtgärder av de med nuvarande
läkemedelsbehandling, nyregistrering och uppföljning
• Patienter som under de senaste 12 månaderna haft
läkemedelsgenomgång (minst enkel) tillsammans med läkare
• Andel patienter som de senaste 12 månaderna genomgått
patientutbildning (Bort då det inte är något som erbjuds upprepade
gånger – utan oftast vid ett eller möjligen ngr tillfällen. Borde istället
vara om pat fåt utb vid ngt tillfälle)
• Föreligger psykosociala problem som bedöms ha betydelse för
behandlingen? (Bort, svårt att påverka, anger endast ”vårdtyngd”)
RMPG Psykiatri
Sydöstra sjukvårdsregionen
PsykosR
• Andel patienter med BMI över 30 vid nyregistrering och uppföljning
• Andel andra behandlingsåtgärder av de med nuvarande
läkemedelsbehandling, nyregistrering och uppföljning
• Återinläggning i heldygnsvård inom 14 och 28 dagar efter utskrivning
och/eller 3+6+12 mån. (Fås från ÖJ/egen uppf – ej från kval.reg)
• Andel som blivit tillfrågade om sina drog- och alkoholvanor (Hela
regionen bra siffror, avstår därför. Lokal uppf)
• Andel patienter i remission vid uppföljning (Liten population)
• Sysselsättning / Studier? Svante. Jfr Nya PRIO. 80%
• Anhörigutbildning, senaste 12 månader. (Ej patientknutet utan istället
center eller ort eller annat? Jfr ”Bipolär”).
RMPG Psykiatri
Sydöstra sjukvårdsregionen
ECT
• ECT på etablerade indikationer
• Andel pat med svår depression i slutenvård som erhåller ECT >40%
• Andel som blivit uppföljda vad gäller symtomkontroll med MADRS-S
• CGI-värden, klinisk bedömning av patientens psykiska hälsa efter
ECT (Ersätts med MADRS-S enl ovan)
• Andel patienter som hämtat ut någon bensodiazepin inom 90 dagar
efter ECT (Avstår då det kräver samkörning mellan olika reg också
från Apoteket. Landstingen får göra egna uttag – sker sannolikt ej via
ECT reg)
• Biverkansuppföljning
RMPG Psykiatri
Sydöstra sjukvårdsregionen
BUSA
• Andel med andra behandlingsåtgärder av de med nuvarande
läkemedelsbehandling, nyregistrering och uppföljning
• Andel patienter där förbättring i symtomskattning mellan uppföljning
och nyregistrering skett.
RMPG Psykiatri
Sydöstra sjukvårdsregionen
Riksät
• Andel diagnosfria patienter barn/unga
• Andel patienter över AN vikt barn/unga samt vuxna
• Andel som erbjudits minst ett familjesamtal
RMPG Psykiatri
Sydöstra sjukvårdsregionen
Rättspsyk
• Andel patienter återfall i brottslig gärning under pågående vård
• Andel patienter med BMI ˃ 30
• Andel patienter med förbättrad symtombild
•
•
•
•
Andel patienters självrapporterade hälsa (Alt till förbättrad symtombild)
Andel patienter med förbättrad skuldsituation
Behandling utifrån riskfaktorer
Andel patienter där samverkansbehov med externa aktörer finns men
som inte är tillgodosett.
• Brottsbearbetning? Obs variationer vid mindre verksamheter Jfr BMI
Uppdrag till Rättspsykiatrin att samordna förslag för regionen
RMPG Psykiatri
Sydöstra sjukvårdsregionen
Laros/SBR
• Hur gå vidare – väldigt lite registreringar gjorda ännu.
Beslutas att
- följa samt öka antalet registreringar i registren
- uppdra till beroendeverksamheterna att ta fram förslag
till regiongemensamma indikatorer.
Download