Ny medicinsk bedömning

advertisement
Ny medicinsk bedömning
161112
Enligt Patientlagen 8 kap. 1§ ska cancerpatienter erbjudas möjlighet till ny medicinsk bedömning:
”En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att inom eller
utom det egna landstinget få en ny medicinsk bedömning.
Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om
1. behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och
2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen
framstår som befogat.”
Cancerpatienter som efterfrågar ny medicinsk bedömning ska så långt det är möjligt få hjälp att
etablera de kontakter som erfordras.
I dialogen mellan vårdpersonal och patient bör uttrycket ”second opinion” ersättas av beteckningen som
används i Patientlagen; ”ny medicinsk bedömning”.
Det är viktigt att sjukvården är lyhörd för att patienter som står inför svåra val kan behöva få möjlighet att
diskutera sin sjukdom och behandling med ytterligare en läkare inför ställningstagande om diagnostik och
behandling. Detta gäller särskilt i de fall där läkaren bedömer att det inte längre finns en botande
behandling eller om en riskfylld behandling föreslås.
Patienten ska i situationer där det är relevant informeras om möjligheterna till en ny medicinsk
bedömning. En allmän skriftlig information om denna möjlighet ska enligt verksamhetens rutiner göras
tillgänglig för patienten. Det kan t ex vara ett blad i Min vårdplan. I situationer där bedömningarna är
särskilt svåra och där patienten dessutom ska ta ställning till olika alternativ bör patienten ges information
både muntligen och skriftligen om möjligheterna till ny medicinsk bedömning.
Ny medicinsk bedömning ska således göras om patienten efterfrågar det eller önskar det efter att
information getts och det finns skäl enligt patientlagen och patientsäkerhetslagen. Vårdgivaren ska
medverka till att en bedömning kommer till stånd. Om kompetens hos annan inte finns att tillgå inom det
egna vårdgivarområdet och/eller om patienten så önskar ska en remiss ställas till en annan vårdgivare med
fråga om ny medicinsk bedömning. Det är viktigt, inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv, att patienten får
hjälp till ny medicinsk bedömning eftersom patienten oftast inte själv är särskilt väl orienterad om var
kompetensen kan finnas. Vårdgivaren har denna skyldighet enligt 7 § 6 kap patientsäkerhetslagen och 1 §
kap 8 patientlagen. Det är alltså inte nödvändigt att patienten själv ska föreslå vem som ska göra
bedömningen, även om vårdgivaren ska vara lyhörd för sådana förslag och tillmötesgå dem såvida det är
uppenbart att de inte är de mest ändamålsenliga i patientens situation.
När det gäller cancerpatienter i Västra Sjukvårdsregionen bör patienten vanligen rekommenderas ny
medicinsk bedömning på nära håll, t ex på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det kan ibland vara
adekvat att rekommendera kollega inom egna kliniken. Det kan också vara lämpligt att tillskriva kollega i
annan del av landet för att ärendet ska bedömas som remissfall på MDK.
CancervårdprocessenRCC-väst
Detta dokument är en bilaga till vårdprogrammet som
finns på www.rccvast.se Ansvarig: Gunnar Eckerdal
Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen
När läkare och patient kommit överens om vilken annan läkare som ska bidra med ny medicinsk
bedömning, skrivs remiss enligt gängse rutiner. Patienten kan också välja att vända sig direkt till en annan
läkare med begäran om ny medicinsk bedömning. Då gäller förfarandet ”egenremiss”. I de fall sådan
läkarkontakt genomförs utanför regionen måste patienten bekosta eventuella resor själv.
Om ny medicinsk bedömning ska ske utanför regionen ska specialistremiss inte användas. Remissen
gäller endast bedömning, inte diagnostik och behandling. Om den nya medicinska bedömning är att
diagnostik eller behandling ska utföras utanför regionen kan specialistremiss bli aktuell, men i så fall
enbart om ordinarie läkare bedömer åtgärderna förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet, samt
om de är ekonomiskt försvarbara (se lagtexten ovan).
Patienten betalar den patientavgift som gäller i vårdlandstinget - det landsting/region där patienten gör
läkarbesök för ny medicinsk bedömningen. Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård samt
frikortet är nationella och gäller i samtliga landsting/regioner. Det innebär att betalda patientavgifter ska
stämplas in högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård. Eventuellt frikort uppvisas vid
vårdtillfället i vårdlandstinget.
Beträffande resor gäller de regler som gäller övriga sjukresor utanför regionen, patienten kan hänvisas till
information på regionens hemsida. Hänvisning till information på 1177 är ofta påkallad.
Patienter som önskar resa utomlands för ny medicinsk bedömning ska hänvisas till Försäkringskassan
som handlägger dessa ärenden.
Begäran om ny medicinsk bedömning från en annan läkare handläggas på samma sätt som övriga
remisser – oavsett om remissen kommer från annat landsting eller inte. Vårdgaranti gäller dock inte dessa
remisser.
Länkar:
1177 Västra Götaland och Halland hänvisar till en allmän nationell information som även finns på flera
olika språk:
http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Second-opinion-en-andra-lakarbedomning/
Sjukresor VGR:
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Ersattning-for-sjukresor-i-Vastra-Gotaland/
Halland har en broschyr för sjukresor: http://www.regionhalland.se/sidhuvud/bestall-ladda-ner/vard-ochhalsa1/informationsfoldrar/sjukresor-ambulans/sjukresor-regler/
CancervårdprocessenRCC-väst
Detta dokument är en bilaga till vårdprogrammet som
finns på www.rccvast.se Ansvarig: Gunnar Eckerdal
Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards