SVN 2016-11, Sydöstra sjukvårdsregionens synpunkter på

advertisement
1(2)
2016-04-26
SVN 2016-11
Sydöstra sjukvårdsregionens synpunkter på:
Remissversionen för användande av insulinpump samt CGM/FGM vid
Typ 1-diabetes hos barn, ungdomar och vuxna med Typ 1-diabetes.
Regionalt diabetesråd för den sydöstra sjukvårdsregionen har för sjukvårdsregionen beretts möjligheten att inkomma med synpunkter på remissversionen för
användande av insulinpump samt CGM/FGM vid Typ 1-diabetes hos barn, ungdomar och vuxna med Typ 1-diabetes.
Synpunkter från regionalt diabetesråd
Båda dokumenten är välskrivna. Båda pekar dock på ett grundläggande problem,
med tanke på den kostnadsökning som den ökade användningen leder till, nämligen ett bristande vetenskapligt underlag i förhållande till kostnadsökningen.
Således saknas det fortfarande tung evidens för teknikernas effekt på HbA1c,
livskvalitet samt komplikationer till diabetessjukdomen. Detta gäller för såväl
barn som vuxna. Detta speglas även av den måttligt höga prioriteringen i nationella riktlinjer, och där det sedan de skrevs det inte framkommit så mycket nya
data.
Mot detta står en mycket stark övertygelse inom professionen, vilket avspeglas i
dokumenten, och från de patienter som testat/använder den tekniska utrustningen
i allt högre omfång. Den beräknade merkostnaden i riket för ökad användning av
insulinpump upp till 40% samt CGM/FGM till 70% av vuxna blir 595 MSEK.
Den kommer över åren att successivt öka i takt med att barnen blir över 18 år,
och de vuxna förväntas leva längre. På barn- och ungdomssidan, vid en ökad användning av pump upp till 70% och av CGM till 90% till en merkostnad på 93
MSEK. Totalt sett således närmare 700 MSEK, beräknat utan tillkommande personalkostnader.
Det är i dagsläget ganska många patienter på vuxensidan, som tackar nej till start
av insulinpump, men mycket få som tackar nej till CGM/FGM, tvärtom är trycket på mottagningarna stort för att man ska få tillgång till utrustningen.
Det saknas i dokumentet redovisning av den ökade personalkostnaden. Introduktion och användande av utrustningen är tidskrävande för patienten och personalen på mottagningarna,
2 (2)
där det i dokumenten betonas betydelsen av att tid avsätts för start och uppföljning. Det saknas vidare en beskrivning av hur personer med Typ 1-diabetes som
sköts av primärvården ska tas omhand, och om den nya utrustningen kan vara
aktuell för dem. Det saknas också en beskrivning av hur personer med en Typ 2diabetes men med svängande blodsocker ska tas omhand, och om den nya utrustningen kan vara aktuell för dem
Sammanfattningsvis: Dokument med en hög ambitionsnivå för den framtida
diabetesvården, men där det till stora delar fortfarande saknas tung vetenskaplig
evidens, och som innebär en betydande merkostnad för huvudmännen. Det saknas dessutom en beskrivning av personalåtgång, samt merkostnad för denna och
en beskrivning av omhändertagande och kostnader för personer inom primärvården som skulle kunna bli aktuella för denna behandling.
Ytterligare allmänna synpunkter
Regionsjukvårdsledningen bejakar behovet av riktlinjer på området och vill samtidigt påpeka att det får ekonomiska konsekvenser som måste värderas i relation
till andra behov och att denna värdering måste göras av respektive huvudman.
Vi vill också påpeka att en gradvis och kontrollerad ökning bör ske där de med
störst behov prioriteras. Viktigt är också att poängtera att behandling med
CGM/FGM måste utvärderas och omprövas kontinuerligt.
Regionsjukvårdsledningen i den sydöstra sjukvårdsregionen stödjer och bejakar
pågående aktiviteter på nationell nivå kring ordnat införande av medicinteknik.
För regionssjukvårdsledningen
i sydöstra sjukvårdsregionen:
Karl Landergren
Planeringsdirektör
Landstinget i Kalmar län
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards