Minnesanteckningar från möte Lena Insulander, SDF och Stig Attvall

advertisement
Minnesanteckningar från möte Lena Insulander, SDF och
Stig Attvall, SFD om kommande awareness kampanj 2016
med som tema ”Hypoglykemi”
Idén till hypoglykemivecka kommer ursprungligen från
Nationella Diabetesteamet.
Syftet är att uppmärksamma beslutsfattare, vårdpersonal,
personer med diabetes och allmänhet om vad hypoglykemi
är, innebär och hur det kan förebyggas.
Tanken är att ta fram underlag också för att öka budget för
moderna diabeteshjälpmedel på lokal, regional och nationell
nivå och för att stimulera till en ännu bättre och säkrare
behandling med läkemedel inklusive insulin utan ökad risk för
hypoglykemi tas fram och användande av diabeteshjälpmedel
mer frekvent. Nationella Programrådets NPR vårdprogram för
insulinpump och CGM kommer samtidigt att implementeras
2016.
Samarbete mellan: Organisationerna som ingår i NDT
Former för att öka uppmärksamheten kan vara
tidningsartiklar i respektive föreningstidskrift, att ämnet tas
upp på möten, hemsidor, pressrelease
Tidningar: DiabetologNytt, Diabetesvård, Allt om Diabetes,
Dagens Medicin, ngn större dagstidning, kanske debattartikel
där.
Möten: SFSDs symposium, SFDs vårmöte, Förbundsmötet,
Barndiabetesmötet, Almedalen mfl
Dialog-möten: Transportstyrelsen med information kring
körkort och moderna diabeteshjälpmedel som CGM och
pump
Tidsplan för aktiviteten: artikel/artiklar under maj-juni,
ämnet tas upp på vår- och höstmöten 2016, Almedalsveckan,
en samlad vecka nationellt om hypoglykemi i september
Ha i åtanke: undvika att stigmatisera personer med diabetes
dvs undvika att hypoglykemi uppmärksammas på ett felaktigt
sätt så att det blir ett problem när personen t.ex. söker
arbete, undvika skrämma upp utan vara sakligt informerande
om förebyggande av hypoglykemi med diabeteshjälpmedel
och modern läkemedelsbehandling/insulintillförsel.
Bakgrund
Kunskap, förståelse och hur hypoglykemi kan förebyggas är
det gemensamma både vid typ 2 och typ 1 diabetes.
I en ort med 27 000 personer med diabetes i Sverige (både
typ 1 och typ 2), krävs varje dag att en ambulans ger
behandling på grund av hypoglykemi-insulinkoma.
För typ 1 diabetes både för barn och vuxna – teknisk
utveckling och användandet av insulinpump, CGM med eller
utan insulinpump, 30-40% torde ha behov av insulinpump
och 70 % torde ha behov av CGM, konventionell eller Libre,
hos barn betydligt högre nivåer, ex vis alla barn under 7 år har
behov av CGM etc
- minskar, kan ta bort antalet hypoglykemier samtidigt som
HbA1c nivån kan bibehållas eller drastiskt förbättras
- ökar livskvalitén, trygghet, bättre sömn
- minskar kortfrånvaro från arbetet
Vid typ 2 finns ett pedagogiskt behov av att förmedla
- när hypoglykemi kan uppstå, tillgång till blsr-stickor etc
- att användandet av läkemedel från gruppen sulfonylurea
ifrågasätts. Det finns nu läkemedel som sänker HbA1c utan
att riskera hypoglykemi. Dessa bör användas i högre grad än
SU
- att insulin på så sätt kan komma in senare i
behandlingsstegen
Nästa steg: ta upp i våra olika forum, nationella diabetesteamet, arbeta på texter som kan publiceras i
organisationernas tidningar, på hemsidor och pressrelease
Lena Insulander, Svenska Diabetesförbundet vid
minnesanteckningen och Stig Attvall, SFD 151201
Download