Diabetes typ 2 - glukossänkande behandling

advertisement
Diabetes typ 2 - glukossänkande behandling
Individuella behandlingsmål definierade
Metformin (och livsstilsåtgärder- kost, motion, rökning)
När metformin inte räcker för att uppnå det INDIVIDUELLT SATTA målvärdet
Förhöjt fasteglukos
Tillägg då extra
viktigt undvika
hypoglykemi
Forxiga
Uttalad perifer
insulinresistens
Pioglitazon
Tillägg då viktökning
innebär medicinsk risk
GLP-1- analog
Förhöjt postprandiellt glukos
Tillägg då extra viktigt
undvika hypoglykemi
DPP-4-hämmare
Normalfall tillägg
SU (glipizid) 1x1
NPHinsulin till
natten
Måltidsinsulin
x3
SU/repaglinid
Tillägg då viktökning
innebär medicinsk risk
GLP1- analog
Tillägg då extra viktigt
undvika hypoglykemi
DPP-4-hämmare
Upprepade hypoglykemier
Upprepade hypoglykemier
Upprepade nattliga hypoglykemier
Tillägg för att minska insulinbehov
Tillägg för att minska insulinbehov
Långverkande insulinanalog
Lantus/Levemir
NPH-insulin/måltidsinsulin/mixinsulin/långverkande
Fortfarande upprepade nattliga hypoglykemier
”Ultralångverkande”- Tresiba
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards