Läkemedel till Kommunssk Utbildningar

Diabetesläkemedel
Utbildning i diabetes för kommunsjuksköterskor
Herbert Krol, Med.dr. Distriktsläkare
specialist i allmän- och internmedicin
Processledare för Diabetesprocessen
Läkemedelsinteraktioner
hos äldre
• Flera läkemedel som kan påverka varandra
• LM genomgångar 1 gång per år samt vid behov
• Livskvalitet är huvudmålet
• Palliativ patient - DM och LM:s lista, blodsockerkontroller
Kalmar, 2016
Metformin/Glucophage
• första hands preparat hos överviktiga typ 2 diabetiker
• reducerar insulinresistensen och ökar därmed kroppens
känslighet för insulin
• biverkningar från mag-tarmkanalen
Kalmar, 2016
Metformin/Glucophage
• om man får vätskebrist finns risk för en allvarlig biverkan (en
speciell typ av ”mjölksyraförgiftning”)
Detta kan ske vid:
• vätskeförlust, t ex vid kräkningar och diarréer, feber eller om
man vistas i stark värme
• bristande vätskeintag av någon orsak
Kalmar, 2016
Risken för mjölksyraförgiftning vid
metforminbehandling
• ökar vid hög ålder eller vid nedsatt njurfunktion
• i situationer då vätskebrist kan föreligga bör du därför göra
uppehåll med metformin
• vid nedsatt njurfunktion (GFR < 45) bör metformin inte
användas
• i samband med röntgenundersökning med kontrast ska
metformin sättas ut minst 48 timmar före tillförsel av
intravenöst kontrastmedel
Kalmar, 2016
Sulfonylurea (SU)
• Glibenklamid/Daonil
• Glipizid/Minidiab
• Glimepiryd/Amaryl
• Ofta god effekt i cirka 10 år, lågt prio (4-5)
• Långverkande effekt
• Verkar genom att frisätta mer insulin från pankreas
Kalmar, 2016
Sulfonylurea
risker och biverkningar
• risken för hypoglykemi
• vid nedsatt njurfunktion kan långdragna och svåra
hypoglykemier uppstå
Kalmar, 2016
Glinider
• Repaglinid/NovoNorm
• samma insulinfrisättande verkan som SU-preparaten med
snabbverkande effekt som ”måltidsinsulin” dvs ingen måltid ingen tablett!
• mindre risk för hypoglykemier
Kalmar, 2016
Glitazoner
• Pioglitazon/Actos
• sällsynta i dagens behandling
• diverse risker som uppdagades efter 10 års användning bl a
ökad risk för
– hjärtsvikt,
– frakturer hos kvinnor
– urinblåsecancer
Kalmar, 2016
Insulin
• Medelångverkande: NPH-insulin (Humulin® NPH,
Insuman®-Basal och Insulatard)
• Långverkande insulinanaloger: glargin (Lantus)
och detemir (Levemir)
• Snabbverkande insulinanaloger: lispro (Humalog),
aspart (NovoRapid) eller glulisin (Apidra)
• Mixinsuliner; Humalog mix 25 , mix 50/50, Novomix 30,
Novomix 50/50
• Olika namn för pennor!
Kalmar, 2016
Nya diabetesläkemedel
Inkretiner finns i tablett (DPP4-hämmare):
• Januvia, Galvus, Onglyza, Trajenta
och injektion (GLP-1 analoger)
• Victoza (liraglutid)
• Byetta/Bydureon (exenatide)
• Lyxumia (lixisenatide)
• Trulicity (dulaglutide)
Kalmar, 2016
Inkretiner
Förtjänster:
• effektiv reduktion av HbA1c
• viktneutrala eller leder till viktreduktion
• ingen eller färre hypoglykemier
Biverkningar ffa från mag- tarmkanalen
Kalmar, 2016
Nya diabetesläkemedel
SGLT-2 hämmare:
• Forxiga (dapagliflozin),
• Jardiance (empagliflozin)
• Dyrt
• Urindrivande,
• tillfällig bakteriuri
• (risk- Ketoacidos)
Kalmar, 2016
Nya insulinpreparater/kombinationer
• Biosimulars: Abasaglar (Lantus)
• Tresiba (degludek) långverkande effekt - mycket dyrt
• Xultophy (insulin degludek + liraglutid)
• Toujeo 300E /ml (Lantus)
Kalmar, 2016
Behandlingstrappa för typ 2 diabetes
+ +
+
Kalmar, 2016
Tack!