2016-09-30diabeteshandboken.se
24Magsjuka
Detviktigasteviddiabetesochmagsjukaär:
• AttfåisigtillräckligtmedVÄTSKAochNÄRING.
• AttjusteraINSULINDOSERNAförattundvikahypo-ochhyperglykemi.
• Attgörauppehållmedmetformin,vissablodtryckssänkandemedeloch
antiinflammatoriskaläkemedelförattminskariskernaförakutnjursviktoch
”laktatacidos”(senedan)
Denstörstariskenärattråkautförvätskebristochinsulinbristmedriskattutvecklaen
ketoacidos,hyperosmolärtsyndromlaktatacidosellerakutnjursviktvilketkanvara
livshotandetillstånd(sediabeteshandbokenkap23)
VätskaochNäring
Iförstahandskallmanförsökafåisigvätska,Ommanintekanätariktigmatbörman
drickasötdryckgärnamedlitesalteri.ObserveraattLightdryckerheltsaknarenergi.
Ärvattenkvalitetendåligbörvattenkokasellersötläskellersötsaftanvändas.Vid
kräkningarunderlättardetattdrickasmåmängderofta.Manmåsteförsökafåisig
storamängder.Deträckerintemed”någraglas”utanbörhelstbli3-4literperdygn.
Vätskeersättningfinnsattköpapåapoteketmendetgårocksåutmärktattblandaoch
smaksättasinegen:
Hemmagjordvätskeersättning
•
•
•
•
1litervatten(uppkoktomvattenkvalitetenärdålig).
5-7teskedarsocker.
½teskedsalt.
Smaksättgärnamedkoncentreradsaftellerjuice.
Insulin
Förattkunnatillgodogörasigdennäringmanfårisigochförattundvikaattkroppen
producerarförmycketglukosochketonkropparmåstemanfortsättamedinsulinäven
ommanintekanäta.Specielltviktigtärdettaommansamtidigtharfebersom
ytterligarepiskarpåkroppensstresshormoner.Stresshormonernakangöraattman
behövertamerinsulinävenommaninteäter.Insulinbehovetkanvarieramycketfrån
persontillperson:
• Taalltiddittbasinsulin.
• Måltidsinsulinellermixinsulin:Mätblodsockret.
1. Omunder6mmol/l.Väntamedinsulin2timmar(mätigen).
2. Om6-12tahalvadosen.MätP-Glukosefter2-3timmar.Vidfortsatt
högavärdengerestenavmåltidsellermix-insulinet.
3. Omöver12taheladosenävenomduinteäter.
2016-09-30diabeteshandboken.se
•
KontrolleraP-Glukosvar4.etimmeochjusteramedextradosersnabbinsulin.
Iblandkanmanbehövaökasinaordinarieinsulindosertrotsdålig
näringstillförsel.
Tabletter
Ommanintefårisigtillräckligtmedvätskaminskarblodvolymenochblodtrycketoch
genomblödningenavnjurarnablirsämremedminskandeurinproduktionsomföljd.
Dettakanledatillakutnjursviktochhögtkalium,specielltommananvänderläkemedel
somförstärkerdenhäreffekten.
Ommanfårennjursviktkanvissaläkemedelinteutsöndrasochmankanriskera
”läkemedelsförgiftning”.Metforminärettsådantläkemedel.Blirman
”metforminförgiftad”riskerarmanattutvecklaettlivsfarligttillståndsomkallas
laktatacidos.
Ommanintefårisigtillräckligtmedvätskaellertapparmycketvätskaiformav
diarréerellerkraftigsvettningsåbörmangörauppehållmedföljandemediciner:
Läkemedel
Namn
Orsak
Metformin
Metformin,Glucophage.Metformin, Ommanråkarutfören
Glucophage.Finnsockså
akutnjursviktfinnsrisk
kombinationsmedeldärMetformin attutveckla
ingår:Competact,Janumet,Eucras, ”laktatacidos”(blodet
Komboglyze,Jentadueto,Xigduo,
blir”surt”)somtilloch
Vokanamet,Synjardy
medkanvaraett
livshotandetillstånd.
ACE-hämmare Captopril,Enalapril,Linatil,
Manbörvaraförsiktig
ARB
Renitec,Lisinopril,Zestril,
medallamedelsom
Pramace,Ramipril,Triatec,
sänkerblodtrycketmen
Inhibace,Monopril,Cozaar,
extraförsiktigmeddessa
Teveten,Diovan,Aprovel,Atacand, läkemedelsom
Micardis
ytterligareförsämrar
njurgenomblödningen.
NSAID
Ipren,Ibuprofen,Brufen,Ibumetin, Försämrarytterligare
Voltaren,Diklofenak,Indomé,
njurgenomblödningen
Confortid,Arthrotec,Alganex,
Naproxen,Orudis,mfl.Dvs
febernedsättande,
inflammationshämmandeoch
smärtstillandemedelavdennatyp.
Finnsenmängdbåde
receptbelagdaochreceptfria
preparat.
SGLT-2Forxiga,Invokana,Jardiance
Försämrarytterligare
hämare
njurgenomblödning
• Ommansätterutmetforminfinnsriskattblodsockretstiger.Ommanintehar
tillgångtillinsulinochfårriktigthögablodsocker(25-30)ochsymtomiformav
storaurinmängderochtörstbörmankontaktasjukvården.
2016-09-30diabeteshandboken.se
•
Närmagsjukanupphörtkanmanbörjamedsinamedicinerigenutanextra
kontrollavläkare
Närbörmansökasjukvård?
•
•
•
Vidhögfeberochallmänpåverkan,buksmärtor,smärtorikroppenelleromman
intekanfåisigvätskatillräckligtpgaillamåendeochkräkningarförattutesluta
akutnjursvikt,ketoacidosellerlaktatacidos.
Harmanmöjlighetattmätaketoneriblodet.Sekap23Akuthyperglykemi(högt
blodsocker)förtolkning.
Harmanmöjlighetattkontrolleraketoneriurinenochdessavisar3+ellermer
måstamanökavätske-,närings-ochinsulinintaget.Klararmanintedetta
behövermanantagligenhjälpmedintravenösvätska(dropp)ochövervakning
påsjukhus.