1
Diabetes beror på.
•
Typ I •
•
Typ II •
Att Gud vill hämnas www.landoverbaptist.org
Antigen har bildats mot enzymet GAD
Fettisar äter för mycket socker
Okänslighet för insulinet har uppstått
Guess what; alla stämmer.
2
Diabeteskoma kan uppstå när patienten
har
• Glömt att injicera insulin innan måltid
• Ätit för lite
• Har extremt höga halter glukos i
blodet
• Har överdoserat insulin
3
Insulinkänning kan uppstå när patienten
har
• Glömt att injicera insulin innan måltid
• Ätit för lite
• Har extremt höga halter glukos i
blodet
• Har överdoserat insulin
4
Hur fan verkar sulfonureiderna?
• Blockerar K+/ATP kanaler
• Hämmar tarmenzymet som bryterner
polysackarider till monosakarider
• Okänd verkningsmekanism
5
Det gamla sättet att ta insulin från svin och tillföra till diabetiker
hade många, många, många positiva effekter. Vissa hävdar även
att det kan ha funnits negativa. Vilka skulle de ha varit?
• Diabetikern producerade antikroppar
mot insulinet
• Diabetikernvilket
utsattes
för en graft vs
ledde till att
host-reaktion
• Diabetikern utvecklade
insulinresistans
Tramspaus med Sirqus Alfon??
6
Hur framställs insulin idag?
• Med rekombinant DNA-teknik från
e-colistammar.
7
Det finns flera ickefarmakologiska sätt
att behandla diabetes typ II, nämn ett.
• Vem bryr sig??
8
Hur verkar de ädla
alfaglukosidashämmarna?
• Blockerar K+/ATP kanaler
• Hämmar tarmenzymet som bryter ner
polysackarider till monosakarider
• Okänd verkningsmekanism
9
Biguaniderna (som metformin) är förmodligen
på väg bort, på grund av en biverkning som
ses speciellt hos alkisar. Vilken
• Andningsdepression
• Depression
• Laktatacidos
10
Nämn en av varje sort
• Sulfonureider
Glipizid
• Biguanider
Metformin
• alfaglukosidahämmare
Akarbos
11