Riktlinje
Utgåva
Antal sidor
2
Dokumentets namn
Utfärdare/handläggare
Irene Johansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Datum
2015-07-30
Reviderad
2016-07-19
Instuderingsfrågor Insulin
Vad är diabetes?
Nämn några symtom på diabetes?
Räkna upp tre olika behandlingsmetoder vid diabetes?
Nämn tre kännetecken för insulinkänning? (lågt blodsocker)
Vad gör du när en vårdtagare har insulinkänning och lågt blodsocker?
Nämn tre kännetecken på högt blodsocker?
Hur åtgärdar du högt blodsocker?
PO ST ADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
PLUSGIRO
Box 801, 761 28 Norrtälje
Rubingatan 2
+46 17 67 10 00
[email protected]
4761002-7
ORG ANISAT IO NSNUMMER
TELEFAX
WEBB
BANKG IRO
222000-1891
+46 17 67 10 55
norrtalje.se
5063-8394
2 (3)
Varför mäter man blodsocker på diabetiker?
Hur ger du insulin och var?
Vad ska du tänka på om patienten har kräkningar eller diarré när du ska ge
insulin?
Vilka säkerhetskontroller utför du innan du ger insulin?
Hur lång är hållbarhetstiden för en påbörjad insulinpenna?
Varför bör man förvissa sig om att den enskilde äter när man har givit insulin?
Vem kan delegera och till vem får delegering av insulin ges?
Vilket ansvar har du efter att du har fått din delegering gällande insulin?
3 (3)
Vid vilka tillfällen kontaktar du sjuksköterskan?
Hur kontaktar du sjuksköterskan?