Dokumentets namn
Riktlinje
Utgåva
Antal sidor
Utfärdare/handläggare
Datum
Reviderad
Irene Johansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Instuderingsfrågor- Insulin
Vad är diabetes?
Den som drabbas av diabetes har för mycket socker, glukos, i blodet och tidigare har man kallad sjukdomen för sockersjuka.
Nämn några symtom på diabetes?
Man blir törstigare och kissar mer, klåda i underlivet, dimsyn, muntorrhet.
Räkna upp tre olika behandlingsmetoder vid diabetes?
Motion, kost, tabletter och insulin
Nämn tre kännetecken för insulinkänning? (lågt blodsocker)
Trötthet, hunger, matthet, svettningar, oro, blekhet och huvudvärk
Vad gör du när en vårdtagare har insulinkänning och lågt blodsocker?
Äter något sött, druvsocker, socker och ett glas mjölk om personen är kontaktbar. Kontakta sjuksköterska vid alla lägen.
Nämn tre kännetecken på högt blodsocker?
Ökad törst, stora urinmängder, dimsyn, muntorrhet.
Hur åtgärdar du högt blodsocker?
Tar kontakt med sjuksköterska som i sin tur kontaktar läkare för ordination
av kontroller och ev. behandling.
Varför mäter man blodsocker på diabetiker?
För att följa sjukdomen och kontrollera att rätt behandling är rätt inställd.
PO ST ADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
PLUSGIRO
Box 801, 761 28 Norrtälje
Rubingatan 2
+46 17 67 10 00
[email protected]
4761002-7
ORG ANISAT IO NSNUMMER
TELEFAX
WEBB
BANKG IRO
222000-1891
+46 17 67 10 55
norrtalje.se
5063-8394
2 (2)
Hur ger du insulin och var?
Insulin ges i det subcutana fettet, oftast i mage eller lår. Använd dig av lyfttekniken.
Vad ska du tänka på om patienten har kräkningar eller diarré när du
ska ge insulin?
Ge ej insulin utan kontakta sjuksköterska först.
Vilka säkerhetskontroller utför du innan du ger insulin?
Kontrollera att det är rätt patient, rätt tid och rätt dos. Kontrollera patientens välbefinnande, mår han bra eller mår han dåligt? Tänk på symtom på lågt blodsocker, reflektera över det. Tänk på att erbjuda mat i nära anslutning till dosen.
Hur lång är hållbarhetstiden för en påbörjad insulinpenna?
1 månad
Varför bör man förvissa sig om att den enskilde äter när man har givit insulin?
För att patienten inte ska få lågt blodsocker
Vem kan delegera och till vem får delegering av insulin ges?
Sjuksköterska får delegera och förvissa sig om att personen som ska få en delegering har goda kunskaper.
Vilket ansvar har du efter att du har fått din delegering gällande insulin?
Du ansvarar för att utföra din uppgift enligt rutiner på ett korrekt sätt. Du
ansvarar för att kontakta sjuksköterska vid fel och vid frågor gällande insulin.
Vid vilka tillfällen kontaktar du sjuksköterskan?
När en patient inte mår bra, har diarré och kräkningar. Vid avvikelse och vid
frågor.
Hur kontaktar du sjuksköterskan?
Se lokal rutin