docx, 303 KB Checklista för sjuksköterska inför

advertisement
Bilaga 6 till Riktlinje för delegering
Löpnr.:
Dokumentklass
Godkänd:
1
Riktlinje
Medicinskt ansvariga
sjuksköterskor (MAS)
Författare:
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS)
Version:
Sida
0.1
Datum:
2017-05-30
Checklista för sjuksköterska inför delegering av
insulingivning
Genomgången utbildning med godkända resultat i webbutbildning ”Arbeta med läkemedel”
och ”Insulin” med godkända kunskapstest.
Diabetes
Kunskap om diabetessjukdomen
Kunskap om komplikationer
Högt och lågt blodsocker
Kost och motion vid diabetes
Komplikationer vid diabetes
Insulinhantering
Insulin, Olika insulinsorter
Ordination/signering, identitetskontroll
Praktisk genomgång av penna/or, kanyler, blodsockermätare och tillbehör
Förvaring, hållbarhet
Förväxlingsrisk
Injektion av insulin
Injektionsställen
Säkerhet
Stickskador, riskhantering av stickande/skärande
Hygienrutin
När det blir fel, avvikelsehantering (Flexite)
När ska sjuksköterska kontaktas?
Praktisk träning
Praktisk genomgång av insulingivning på patient vid 2 (två) tillfällen.
1
1(1)
Download