Datum
2016-03-15
MAS/MAR-nytt mars 2016
TEMA Diabetes
Det finns två stora huvudtyper av diabetes:


Typ 1 - insulinproduktion saknas, kräver alltid insulininjektioner
Typ 2 - nedsatt insulinkänslighet ofta i kombination med minskad
insulinproduktion. Kan behandlas med tabletter men kräver även
ibland insulininjektioner
Mål
Vården måste anpassas till individen och i första hand inriktas på
välbefinnande och en god livskvalitet.
Patientens fysiska och psykiska funktionsnivå avgör behandling och vilka
kontroller som ska ske
Det bör upprättas en individuell målsättning för acceptabla blodsockervärden
och kontrollintervall.
Kost
Det finns inget skäl till att patienter med diabetes ska ha en annan kost än
andra. Måltiderna bör fördelas jämnt över dagen och nattfastan bör inte
överstiga 11 timmar. Ofta behöver de äldre energiberika sin måltid med
exempelvis extra matfett istället för att öka portionsstorleken.
Läkare, sjuksköterska eller dietist kan vid behov ordinera näringsdryck
eller berikningspulver, men viktigare är att lägga till grädde eller smör i maten.
Näringsstatus
Adekvat näringstillförsel är viktigt för välbefinnandet men undernäring är
dessvärre vanligt hos äldre. Vid misstanke om undernäring ska en bedömning
av näringsstatus göras.
Fotskötsel/vård
Detta ska utföras av vårdpersonal:
 Titta på fötterna och känn i skorna regelbundet.
 Välj bra skor och rätt skor till rätt tillfälle. Observera även inneskor/
tofflor. Finns tryckmärken? Är skorna för stora? Är skorna för små?
 Kontrollera om förhårdnader finns. Fila försiktigt med finslipad
sandpappersfil.
 Tvätta med tvål och vatten. Torka torrt, särskilt mellan tårna.
 Klipp naglarna rakt och ej för kort, fila kanterna med sandpappersfil.
 Hjälp till att smörja fötterna, smörj ej mellan tårna.
 Byt strumpor vid behov. Finns tryckmärken? Är strumporna för stora
eller små?
 Om början till sår kontakta sjuksköterskan
 Beställ eventuellt tid för medicinsk fotvård
Avsändare av MAS/MAR-nytt är kommunens
medicinskt ansvariga sjuksköterskor
Annika Jansson och Anna-Karin Tholerus
1/3
Munvård
Högt blodsocker innebär en ökad risk för problem i munnen. En god
blodsockerkontroll minskar risken för muntorrhet och inflammationer.



Borsta regelbundet tänder morgon och kväll. Använd en tandkräm med
fluor. 2 cm tandkräm är lagom att lägga på tandborsten. Borsta i 2
minuter.
Skölj munnen med fluorsköljning varje dag. Välj gärna Flux eller
Dentan. Det finns även fluortabletter och fluortuggummi att köpa på
apoteket.
Vid problem med muntorrhet kan man använda receptfria medel för
salivstimulering.
Vård i livets slutskede
Det är viktigt att se helheten och att upprätthålla en god omvårdnad. Viktiga
aspekter utgör behandling av smärta, ångest och relevant blodsockerläge
för att undvika symtomgivande hyper- eller hypoglykemi. Behövs
blodsockersänkande behandling i livets slutskede är, i de flesta fall, insulin
den lämpligaste behandlingsformen.
Utbildning för vårdpersonal
Nedanstående utbildning bör all vårdpersonal göra för att kunna vårda en
diabetiker rätt.
Webbutbildning för vård av äldre med diabetes – för ALL omvårdnadspersonal
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrning
nationellaprogramrad/diabetesvard/webbutbildningaldre.5356.html
Inför delegering av att ge insulin ska nedanstående webbutbildning utföras,
här finns ett eget avsnitt just om insulin:
http://moodle.demenscentrum.se/moodle/course/view.php?id=9
Observera att all personal, även vikarier ska genomgå den webbaserade
utbildningen inför delegering av all läkemedelshantering.
Insulinavsnittet behövs bara genomgås när delegering på insulin ska göras.
2/3
Reviderade riktlinjer/rutiner
Riktlinje diabetes
http://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/politik/namnder/AHN/
Riktlinjer_for_utforare/Ovrigt/Diabetesvard_riktlinje.pdf
Riktlinje kontakt med läkare samt övrig legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal:
http://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/politik/namnder/AHN/
Riktlinjer_for_utforare/Ovrigt/Kontakt_lakare_legpersonal_riktlinje1601.pdf
Riktlinje bårbilshämtning av avlidna på särskilt boende
http://nykoping.se/Global/dokument/Kommun_o_politik/politik/namnder/AHN/R
iktlinjer_for_utforare/HSL/Dodsfall/Barbilshamtningavlidna_SABO_160101.pdf
3/3