Instuderingsfrågor, diabetes

advertisement
Instuderingsfrågor, diabetes
1. Beskriv kort hur glukagon och insulin samverkar för att styra regleringen av
blodglukos. Finns det andra system (hormonella, neuronala, etc.) som också är
med och styr blodsockret?
2. Vilka effekter har insulin i cellen; vilka processer förändrar det?
3. Förklara begreppen typ 1- och typ 2-diabetes, beskriv kortfattat deras patogenes
och redogör för varför de farmakologiska strategierna vid behandling är
annorlunda
4. Hur vanligt är diabetes? Hur många av diabetikerna är typ 1-diabetiker i Sverige
och i världen?
5. Vilka sena komplikationer är vanliga vid diabetes?
6. Vilket syndrom är diabetes typ 2 oftast associerat med? Förutom diabetes/sänkt
insulinkänslighet – vad mer ingår i detta syndrom?
7. Vad är HbA1c, och varför är det en bra markör att följa hos en diabetiker?
8. Varför ger man både kort- och långverkande insulin till diabetiker och hur kan
man gå till väga för att förlänga eller förkorta insulins effektduration?
9. Vad innebär diabetisk ketoacidos, hur ser patofysiologin ut och hur häver man
tillståndet?
10. Vad är insulinets absolut vanligaste biverkan och hur behandlar man den?
11. GLP-1-analoger och DPP4-hämmare. Hur verkar de, och vad är GLP-1:s funktion i
pankreas?
12. Varför är insulinbehandling till slut i princip oundvikligt vid typ 2-diabetes?
13. Var verkar metformin? Varför är det förstahandsmedel vid typ 2-diabetes?
14. Vad är nedsatt glukostolerans? Hur hanteras det?
15. Vad är oral glukosbelastning? När används det? Hur tolkar man svaret?
16. Vad gör akarbos? Var verkar det? Vad är den vanligaste biverkan?
17. Vilket diabetesläkemedel kan ge laktacidos hos svaga patienter? Hur?
18. Vilka läkemedelsklasser verkar på SUR1-receptorn? Vad får SUR1-stimulering för
följder i β-cellen?
Om ni undrar något får ni gärna maila mig på [email protected] En del av
instuderingsfrågorna är litet kluriga och kan kräva litet litteratursökning; tentafrågorna
blir inte fullt lika kluriga. Internetmedicin och Läkemedelsboken rekommenderas varmt
ifall kursboken någon gång inte känns tillräcklig. Tentafrågor kommer troligtvis på basal
patofysiologi samt på de olika terapiernas verkningsmekanismer, en del om
indikationer/kontraindikationer (i stil med att metformin är att undvika för njursjuka)
och biverkningar.
Lycka till!
/Jakob
Download