Har du diabetes typ II och nedsatt njurfunktion?

advertisement
Har du typ 2-diabetes och vill vara
med i en forskningsstudie?
Avdelningen för kliniska prövningar, AKP vid Universitetssjukhuset Örebro söker
deltagare till en forskningsstudie. Har du typ 2-diabetes och har måttligt nedsatt
njurfunktion? Vill du delta i en forskningsstudie för att utvärdera en ny tablett för
blodsockerkontroll?
I studien undersöks om ett nytt läkemedel kan
Du kan eventuellt delta om:
ge en förbättrad blodsockerkontroll. Studien
• du har fyllt 18 år
kommer att pågå 6 månader. Totalt ingår 7
• du har typ 2-diabetes
besök och en telefonkontakt. (Om du har
• du har måttligt nedsatt njurfunktion ditt
insulin, blir det ytterligare 5 telefonkontakter.)
Du kommer att gå på regelbundna kontroller
hos läkare och sjuksköterska. Det är frivilligt
att delta och du kan när som helst avbryta ditt
deltagande. Alla besök och studieläkemedel
är avgiftsfria.
De uppgifter du lämnar behandlas i enlighet
med Personuppgiftslagen. Studien är godkänd
av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.
www.regionorebrolan.se/akp
HbA1c-värde är mellan 53-80 mmol/mol
• du för närvarande behandlas med:
enbart metformin, enbart basinsulin (långtids verkande insulin), enbart sulfonureid eller
metformin i kombination med basinsulin eller
metformin tillsammans med en sulfonureid.
Intresserad?
Välkommen att kontakta oss för mer information:
Avdelningen för Kliniska Prövningar
019-602 62 35 eller [email protected]
Download