DIABETES PRIMÄRVÅRD 161020

advertisement
DIABETES PRIMÄRVÅRD
161020
Dr Jarl Hellman, ordförande
Diabetesrådet
FYRA HUVUDINDIKATORER DIABETES
UPPSALA LÄN
NDR
1.  Andel personer med HbA1c > 70 mmol/mol
2. Andel personer med blodtryck < 140/85 mm Hg
3. Andel personer som fått fotstatus undersökt under senaste året
4. Andel personer som gjort ögonbottenundersökning inom tre år
DIAREG
Uppsala- Örebroregion
DIAREGUppsalaÖrebro
7 landsting
DIAREG- ÖVERVIKT
DIAREG- NEDSATT NJURFUNKTION
DIAREG- MEST SJUKA ÄLDRE
DIAREG- HYPOGLYKEMI
PM DIABETES TYP 2
SVÅRREGLERAD
Livsstilen
Beakta alltid livsstilen primärt, kontakt med dietist
eller sjukgymnast? Hjälp att sluta röka?
Sömnen?
Liberal screening för Sömnapnésyndrom som är
mycket vanligt vid svårbehandlad diabetes typ 2.
Lipider?
Vid primär prevention och en oklar risk,
använd NDR:s riskkalkylator (www.ndr.nu).
A. Måttlig risk- ändrade levnadsvanor eller
statinbehandling- Atorvastatin 10-20mg
B. Hög risk- Atorvastatin 10-20mg
C. Mycket hög risk- Atovastatin 40-80mg
eller Rosuvastatin 20-40mg
(Riktvärde LDL 2,5 vid primär prevention
och
1,8 efter hjärtinfarkt)
.
NDR RISKKALKYLATOR
5 års risk
Oral hälsa?
Viktigt med regelbunden kontakt med tandläkare/
tandhygienist.
Vikt, BMI?
Hur ser viktutvecklingen ut?
Om påtaglig viktminskning i kombination med
högt HbA1c, kontrollera en C-peptid (och
eventuellt GAD-ak).
Viktnedgång ofta tecken på behov av
insulintillägg.
Vid högt BMI> 35 beakta möjligheten till Gastric
bypass kirurgi.
HbA1c?
Alltid ett individuellt mål här som bör
noteras i journalen.
HbA1c- alltid individuellt mål som noteras i journalen!
C-peptid?
Kan vara vägledande.’
C-peptid <0,7 nmol/L måltidstimulerad (+45 min
med p-glukos >7 mmol/L)
eller C-peptid <0,3 nmol/L fastande talar för mer
påtaglig insulinbrist.
Om oklart, mät även GAD-ak (LADA?).
LÄKEMEDEL?
MÅLDOS METFORMIN?
Metformin kan nu användas för att behandla diabetes typ
2 hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion
den 18 oktober 2016
Den europiska läkemedelsmyndigheten (EMA) konstaterar att
läkemedel som innehåller metformin kan användas till
patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (GFR [glomerulär
filtrationshastighet] = 30-59 ml/min) för behandling av
diabetes mellitus typ 2. Produktinformationen för dessa
läkemedel kommer att uppdateras med nya
rekommendationer om dosering, övervakning och
försiktighetsåtgärder.
https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2016/
Metformin-kan-nu-anvandas-for-att-behandla-diabetestyp-2-hos-patienter-med-mattligt-nedsatt-njurfunktion/
När basinsulin inte längre räcker till?
(ADA/EASD Algoritm)
Basalinsulin
Om ej under kontroll efter att FPG-målet är
nått
Eller om insulindos>0,5E/kg/dag!
Tillägg av
måltidsinsulin
till största måltiden
Tillägg av
GLP-1receptoragonist
Mixinsulin
Anpassad från Inzucchi SE et al. Diabetes Care 2015;38:140–149
Läkemedel?
Compliance?
Injektionsteknik?
Måldos Metformin (beakta GFR)?
Vid svårbehandlad diabetes ofta effektivt med
kombinationen basinsulin (NPH i första hand)
samt GLP-1 agonist.
Vid etablerad kardiovaskulär sjukdom, undvik för
pressat HbA1c om behandling med läkemedel
med högre risk för hypoglykemi. I övrigt se
DIAREG-ALGORITMER.
Blodtryck?
Generellt målvärde 140/85 mmHg och 130/80 vid
etablerad nefropati. Se till att det finns ett färskt
mikroalbuminprov.
Ögonbottenstatus
Överväg tidigarelagd kontroll om urspårad
metabol kontroll.
Remiss?
Kontakt med Endokrin och Diabetesmottagningen
överväges om oklar bild eller ingen framgång.
Skriftligt svar, mottagningsbesök eller i begränsad
utsträckning även grupper.
Vid sektionen finns även två inneliggande
vårdplatser (vid 78D) men där fokus i första hand är
komplexa endokrina utredning och akut Diabetes.
Download