1 Skånes universitetssjukvård 2016 08 19 Månadsuppföljning juli

advertisement
1
Skånes universitetssjukvård
2016 08 19
Stab verksamhetsutveckling
Mona Ahlin
Månadsuppföljning juli 2016 – Kvalitet diabetesvård
I månadsuppföljningen för juli ska blodsockermålet för diabetes följas upp och kommenteras.
Det ska även göras en redovisning av insatser som görs för målgruppen.
Målet är att blodsockernivån ska sänkas för att undvika komplikationer till diabetessjukdomen.
I månadsmallen från koncernkontoret står målnivån 80 %, vilket vi inte känner igen. Andelen
personer med blodsockervärde över 70 mmol/mol ska vara så lågt som möjligt. I indikatorbiblioteket anges målnivån för:
 sjukhus/diabetes typ 1 till 25/20 %
 vårdcentral/diabetes typ 2 till 12/10%
 vi kan inte hitta att det finns ett 70 mmol/mol-mål för sjukhus/diabetes typ 2 med i
regionalt uppdrag/index/indikatorbiblioteket
Se också nedan utdrag ur regionala indikatorbiblioteket:
Vårdtyp/ diagnos Sjukhus diabetes typ 1 Sjukhus diabetes typ 2 Indikator‐ID Indikator ID0193 Andel med HbA1c >70 mmol/mol (T1D>18 år) Blodsockermålet >70 mmol/mol finns inte med för typ 2 i regionalt uppdrag/indikatorbiblioteket/index ID0197 Vårdcentral diabetes typ 2 Beskrivning Mått Ingår i Andel patienter diabetesindex för över 17 år med sjukhus (ID0224) typ 1 diabetes som har HbA1c över 70 vid senaste registrering Mål till verksamheten För INDEX: (för index = Målnivå 1 målnivå 2, 1 (0,5 poäng) poäng) < 25 % < 20 % Andel med HbA1c >70 mmol/mol (T2D>18 år) Ingår i diabetesindex för primärvård (ID0225) Andel patienter över 17 år med typ 2 diabetes vars HbA1c är >70 mmol/mol vid senaste registrering ≤ 12 % ≤ 10 % I mallen för månadsuppföljningen anges SUS resultat till:
Andel typ 1 diabetes sjukhus, HbA1c>70
2014 apr-2015 mar
2015 apr-2016 mar
29 %
25 %
*Andel typ 2 diabetes sjukhus, HbA1c>70
34 % 30 % Andel typ 2 diabetes vårdcentral, HbA1c>70
13 % 13 % 2
Skånes universitetssjukvård
2016 08 19
Stab verksamhetsutveckling
Mona Ahlin
Kommentarer till tabellen:
 SUS resultat för sjukhusvården typ1 har enligt dessa data förbättrats betydligt och
25%-målet för typ 1-diabetes nås för den senare perioden. De data som SUS tagit fram
fr NDR:s ”Knappen” visar att per 1/6 ligger resultatet på 21 % d.v.s. nära 20%-målet.
Se bild nedan.

Vårdcentralernas resultat är fortsatt lågt och mycket nära 12 %-målet.

(*>70 mmol/mol-målet finns inte för typ 2 i regionalt uppdrag/indikatorbiblioteket/index)
Utvecklingen går snabbt och det aktiva arbetet för att förbättra metabolkontrollen hos
personer med diabetes har börjat ge frukt. För första gången på många år har SUS
sjukhusvård bättre resultat avseende metabol kontroll än riket. Prognosen är att insatta
åtgärder kommer att leda till ytterligare förbättring.
Aktuella resultat som verksamheten tagit fram med hjälp av NDR:s utdataverktyg ”Knappen”
visar att SUS totalresultat för andel HbA1c >70 är idag lägre än rikssnittet och resultatet
ligger bäst till bland Skånes förvaltningar. Se bild.
Förbättringsåtgärder - Personinriktad kvalitetsutveckling
SUS genomför löpande en omfattande kvalitetsutveckling inom diabetesvården, både för
patienter på vårdcentral och för de på sjukhuset.
Sjukhusvården
Åtgärder som vidtagits inom sjukhusvården:
 Projekt med fokusering på individer med högre HbA1c
 Ökad fokusering på kolhydraträkning och energiförbrukning som utgångspunkt för
dosering av bolusinsulin
 Manuell dataregistrering i NDR och användande av NDR som ett aktivt arbetsredskap
3
Skånes universitetssjukvård
2016 08 19
Stab verksamhetsutveckling
Mona Ahlin


Introduktion av Freestyle Libre för egenmätning av blod-glukos
Fortsatt introduktion av insulinpumpbehandling där indikerat
Under hösten 2016 kommer diabetesverksamheten vid mottagningen i Lund att omstruktureras så att enhetens diabetesläkare, diabetessjuksköterskor och patienter kommer att delas in i
tre team. Flertalet av enhetens diabetesmöten kommer att ske inom ramen för dessa mindre
team, varvid mindre grupper med större patientkännedom skapas. Möjligheterna att bedriva
en mer personinriktad vård förbättras därmed. Om projektet faller väl ut kommer motsvarande
strukturförändring att ske vid enheten i Malmö under hösten 2017.
Ett målinriktat arbete syftande till minskad förekomst av rökning ger också utdelning och
detta arbete kommer att fortsätta.
SUS kommer framöver att ytterligare fokusera på att använda NDR som ett redskap i
kommunikationen med patienten och därmed förhoppningsvis och sannolikt uppnå ytterligare
förbättrade måluppfyllnad och kvalitet för patienten.
Primärvården
Under senare år har det skett en förskjutning av vården av personer med typ 2-diabetes från
sjukhusvård till vårdcentralerna. Detta påverkar primärvårdens måluppfyllelse för
blodsockervärdet.
I primärvården har ett antal diabetessjuksköterskor slutat och det är även på vissa vårdcentraler läkarbrist, vilket ev. kan leda till sämre kontinuitet för personer med diabetes.
Vid årsskiftet tillsattes tre nya diabetessamordnare riktade mot primärvården, sammanlagt 1,5
resurs. Samordnarna erbjuder verksamheterna fr.o.m. hösten 2016 förbättringsprojekt i form
av workshops (PDSA m.fl. förbättringsmodeller kommer att användas). Diabetessamordnarna
kommer också att arbeta med nätverkande och certifiering. Heldagsutbildningar för
diabetesteam startar hösten 2016.
Verksamhetens resultat kommer att följas av samordnarna efter avslutat projekt.
På vissa VC pågår förbättringsprojekt i samarbete med läkemedelsindustrin. VC Lindeborg
har ett framgångsrikt projekt med gruppundervisning och fysisk aktivitet som de redovisat.
Under hösten 2016 ska SUS genomföra en inventering ang. vilka utbildningsbehov som
uppfattas mest angelägna på vårdcentralerna och där kommer sannolikt omhändertagande av
personer med diabetes få en framskjuten position.
Förbättring av kvaliteten i registreringen till NDR på sjukhus och vårdcentral
Inom SUS har det under våren skett utbildning i överföring av data från PMO till NDR med
medverkan av diabetessamordnare med högt deltagarantal.
Vid patientbesöken sker det en manuell dataregistrering i NDR och användande av NDR som
ett aktivt arbetsredskap.
4
Skånes universitetssjukvård
2016 08 19
Stab verksamhetsutveckling
Mona Ahlin
SUS kommer framöver att ytterligare fokusera på att använda NDR som ett redskap i
kommunikationen med patienten och därmed förhoppningsvis och sannolikt uppnå ytterligare
förbättrade måluppfyllnad och kvalitet för patienten.
Download