Bättre hälsa för patienter med diabetes

advertisement
Verksamhet/process (t ex klinik, avd, vårdcentral):
Förbättringsområde: Diabetes
Tranås Vårdcentral
Datum:
20016-03-02
Ansvarig: Helena Lätth, Peter Lundin
Lista prioriterade förändringar som ska testas.
Bakgrund – Varför är detta förbättringsområde valt? Varför just nu?
Vilka förändringar är prioriterade och ska testas baserad på vår analys av nuläget? Förändringarna kan testas enligt tänket i PGSA-modellen.
I samband med uppföljning av kvalitetsregistret NDR, så har det uppmärksammats att våra HbA1c värden blivit
försämrade. Trenden har varit att allt flera patienter haft ett större värde än det rekommenderade värdet på 52
mmol/mol.
Vi upplever att arbetssättet kring våra diabetespatienter är det samma som tidigare, men eftersom värdena i
HbA1c förändrats/försämrats är det något i vårt arbetssätt som inte är likt tidigare år.
Målvärde för varje patient- ska finnas i gemensamma dokument.
Följsamhet - Vid utebliven terapeutisk effekt av läkemedel ta ny ställning till behandling för att nå målvärde.
Uppföljning av läkemedels/ livsstilsbehandling, bättre strukturerat utifrån provresultat.
Meddela avvikande HbA1c för läkare till diabetssköterska för en strukturerad uppföljning och inte vid nästa besök.
Analys och resultat av de testade förändringarna kopplat till det övergripande målet
Övergripande mål – Vad ska uppnås? Mått ska anges och målet ska vara tidssatt. Behöver det kompletteras med delmål?
Målet är att Tranås VC ska ligga inom nationellt HbA1c värde i NDR. Andel med HbA1c mindre än 52 mmol/mol ska
ökas och andel mer än 70 mmol/mol ska minskas.
Som ett led igod behandling vid diabetes har vi som mål att vi ska komma ned i 2014 års värden.
Gör en analys
– Visa mätning över tid för det övergripande förbättringsarbetet (diagram/tabell)
– I vilken omfattning och hur har de testade förändringarna haft effekt (påverkat) resultaten kopplat till det övergripande målet/delmålet?
– Ytterligare effekter?
Nuläge – Nuvarande situation för detta område beskrivs. Vilka är våra resultat och hur gör vi idag?
Besök för patienten var 3:e - var 6:e månad till läkare / diabetesmottagningen. Telefonkontakt. Avsatta tider finns
mellan läkare /diabetessköterska i teamsamverkan. Patientutbildning.
Analys av nuläge – a. Vilka är orsakerna till att resultaten ser ut som de gör? b. Samla alla idéer som ni tror påverkar att ni når målet
I vår analys av nuläget har vi vissa delar som vi måste titta närmare på för att identifiera den felande källan till våra
förhöjda HbA1c värden.
Summering utifrån analys och resultat av de genomförda förändringarna
Lärdomar – Nya frågeställningar – Nästa steg
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
2016-01-15
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
2016-01-15
Download