Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

Hur når vi HbA1c <52 mmol/ml?
Diabetes är en av de största patientgrupperna och 5,3 % av patienterna på Aneby
Vårdcentral har diagnosen. Sjukdomen ökar och är starkt sammankopplat med våra
levnadsvanor.
Ett högt HbA1c kan indikera dålig motivation hos patienterna och dessa kan vara i
behov av mer stöttning och tätare kontroller.
Resultat
Vid genomgång av NDR hittades många
patienter som inte gått till diabetssköterska
på ett tag med bra värde som hade positiv
effekt på resultatet
(51,7 % med HbA1c <52 mmol/ml).
Syfte
Remisstopp hos dietist medförde att inga
remisser skickades.
Syftet är att förbättra patienternas
HbA1c. Målet är att 52 % av
diabetespatienterna ska ha ett
HbA1c <52 mmol/ml inom två års tid.
Totalt har 12 personer fått hjälp med träning.
De motiveras via sjukgymnast antingen
enskilt eller i grupp.
Slutsats
Metod
Situationen var bättre än vi trodde, men med
små och enkla medel kan denna
patientgrupp få bättre värden som ytterligare
främjar deras situation.
Genomgång i NDR för att registrera
patienter och se vilka som inte är
fysiskt aktiva. Se över rutin för NDR.
Samarbete med gym och
sjukgymnast. Patienter inbjuds till
gruppträning.
Sammanfattning
• Situationen för
patientgruppen var bättre än
vad NDR visade.
Mer fokus på dietist till de som
behöver hjälp med kosten.
• Patienterna går att motivera
till fysisk aktivitet.
Nästa Steg
Nästa steg blir att följa de patienter
som tränar mer. Hur förbättras deras
värde?
• Målet nåddes nästintill direkt.
Vidga inbjudan för fysisk aktivitet?
Utvärdera hur registreringen i NDR
fungerar.
Bild 1: Diabetessköterska Sophie Arvidsson,
Aneby Vårdcentral
Bild 2: Temabild
Tabell: Jämför antal patienter som når målet
HbA1c <52 mmol/ml
Svart=Riket, Grön= Aneby VC, Blå=Jönköping
www.anebyvardcentral.se
www.lj.se