Diabetes typ 2 svårreglerad

advertisement
Godkänt den:
Ansvarig:
Gäller för:
2016-10-16
Jarl Hellman
Landstinget i Uppsala län
Diabetes typ 2 svårreglerad
Livsstilen
Beakta alltid livsstilen primärt, kontakt med dietist eller sjukgymnast? Hjälp att sluta röka?
Sömnen?
Liberal screening för Sömnapnésyndrom som är mycket vanligt vid svårbehandlad diabetes typ 2.
Oral hälsa?
Viktigt med regelbunden kontakt med tandläkare/tandhygienist.
Vikt/BMI
Hur ser viktutvecklingen ut? Om påtaglig viktminskning i kombination med högt HbA1c, kontrollera en Cpeptid (och eventuellt GAD-ak). Viktnedgång ofta tecken på behov av insulintillägg. Vid högt BMI> 35
beakta möjligheten till Gastric bypass kirurgi.
HbA1c
Alltid ett individuellt mål här som bör noteras i journalen.
C-peptid?
Kan vara vägledande. C-peptid <0,7 nmol/L måltidstimulerad (+45 min med p-glukos >7 mmol/L) eller Cpeptid <0,3 nmol/L fastande talar för mer påtaglig insulinbrist. Om oklart, mät även GAD-ak (LADA?).
Läkemedel?
Compliance? Injektionsteknik? Måldos Metformin (beakta GFR)? Vid svårbehandlad diabetes ofta
effektivt med kombinationen basinsulin (NPH i första hand) samt GLP-1 agonist.
Vid etablerad
kardiovaskulär sjukdom, undvik för pressat HbA1c om behandling med läkemedel med högre risk för
hypoglykemi. I övrigt se DIAREG-ALGORITMER.
Lipider?
Vid primär prevention och en oklar risk, använd NDR:s riskkalkylator (www.ndr.nu). A. A. Måttlig riskändrade levnadsvanor eller statinbehandling- Atorvastatin 10-20mg
B. Hög risk- Atorvastatin 10-20mg
C. Mycket hög risk- Atovastatin 40-80mg eller Rosuvastatin 20-40mg
(Riktvärde LDL 2,5 vid primär prevention och 1,8 efter hjärtinfarkt)
Blodtryck?
Generellt målvärde 140/85 mmHg och 130/80 vid etablerad nefropati. Se till att det finns ett färskt
mikroalbuminprov.
Diabetes typ 2 svårreglerad
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-12052
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 1 av 2
Ögonbottenstatus?
Överväg tidigarelagd kontroll om urspårad metabol kontroll.
Remiss?
Kontakt med Endokrin och Diabetesmottagningen överväges om oklar bild eller ingen framgång. Skriftligt
svar, mottagningsbesök eller i begränsad utsträckning även grupper. Vid sektionen finns även två
inneliggande vårdplatser (vid 78D) men där fokus i första hand är komplexa endokrina utredning och akut
Diabetes.
Diabetes typ 2 svårreglerad
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-12052
Version: 2.0
Handlingstyp: Instruktion/Rutin
Sidan 2 av 2
Download