Vårdcentralen Wisby Söder är en av fem offentliga

advertisement
Förbättrad registrering ger förbättrade resultat!
Vårdcentralen Wisby Söder är en av fem offentliga vårdcentraler på Gotland med cirka 12 500
listade patienter. Vårt övergripande syfte till att vi anmälde oss till denna studie var att vi ville
förbättra diabetesvården både på vår vårdcentral, men också på Gotland regionalt, då vi i den
nationella jämförelsen hade betydligt sämre värden än övriga regioner, något vi självklart vil
arbeta för att förbättra!
MÅLSÄTTNINGAR
Vårt första mål var att få kontroll över hur många
patienter med typ 2-diabetes vi hade listade på vår
vårdcentral.
Vi ville även veta hur patienterna uppfattade den
vård de fått via vårdcentralen.
Ett av våra andra mål är att vi skall bli bättre
på att registrera patienterna i Nationella
Diabetesregistret.
Antal patienter registrerade
i NDR - Maj 2015
198
HbA1c medelvärde Januari 2014
61
NDR REGISTRERING
Ganska tidigt arbetet visade det sig att vår
diabetesvård inte är så dålig som den framställs.
Statistiken är missvisande på grund av bristande
registrering av patienterna i NDR. Vi har ökat registreringsgraden i NDR från 41
patienter Januari 2014 till 198 i dagsläget.
HBA1C VÄRDEN
55
Enbart genom att öka graden registreringar så
sänktes t.ex medelvärdet för HbA1c från 61 till 55.
HbA1c medelvärde Maj 2015
Har du fått information om dina målvärden?
41
Hur nöjd är du när det gäller
regelbundenheten av besök
hos din distriktssköterska?
64,3%
UNDERSÖKNING
1. Har du fått information om dina målvärden?
31,7%
Antal patienter registrerade
i NDR - Januari 2014
24,4%
21,4%
13,5%
10,3%
JA
NEJ
Inget
Svar
SAMTLIGA
YRKESKATEGORIER
LÄKARE &
DIABETESSKÖTERSKA
LÄKARE &
SJUKSKÖTERSKOR
• Skriv in besöksorsak
”diabetes”.
• Registrera i NDR.
• Kontrollera om patienten
har uppsatta målvärden
(HbA1c, blodtryck,
levnadsvanor, lipider),
skall skrivas/dikteras
under sökord mål.
• Står patienten på
väntelista för årskontroll
hos läkare?
• Står patienten på
väntelista 6-mån
kontroll hos
diabetessköterska?
• Patientens samtycke
skall dikteras under
sökord samtycke
kvalitetsregister.
15,1%
10,3%
7,9%
Mycket
Nöjd
Delvis
Nöjd
Missnöjd
Mycket
Har ej träffat
Missnöjd sjuksköterska
2. Hur nöjd är du när det gäller regelbundenheten
av besök hos din distriktssköterska?
Inget
Svar
UNDERSKÖTERSKOR
SEKRETERARE
FÖRBÄTTRING
• Kalla, lägg på väntelista
årskontroll besöksorsak
”diabetes” 1 år framåt
när patienten kallas.
• Fylla i besöksorsak
”diabetes” vid placering
på väntelista.
En utav våra förbättrings åtgärder är en checklista
som nu finns i varje rum för att all personal har
klara direktiv tillgängligt för vad som gäller.
• Kontrollera nästa
veckas bokningar, vid
årskontroll diabetes
fyll i NDR-blankett med
provsvar och senaste
ögonbottenfoto, lägg i
resp. läkares fack
• Se efter om patienten
finns med på patientlista
”diabetespatienter”.
• Kontrollera om patienten
gett sitt samtycke till
registrering i NDR, gör
en anteckning under
sökord samtycke
kvalitetsregister:
”Samtycke till
registrering i NDR finns/
finns ej.”
För att arbetet skall kunna fortsätta så krävs ökad bemanning, samt kontinuitet i bemanningen.
Dessutom krävs det att alla personalkategorier känner sig delaktiga i arbetet. Det är viktigt att
arbetsfördelningen fördelas så att de olika uppgifterna görs av bäst lämpad personalkategori. Vår studie har visat att det fungerar - att det går att involvera alla personalkategorier - och vi har visat att genom detta har både registreringen och vården av patienterna blivit bättre.
Design: Catrine Gyllensten - www.catrinegyllensten.com
NDR & QRC på Wisby Söder 
Download