Bättre hälsa för patienter med diabetes

advertisement
Verksamhet/process (t ex klinik, avd, vårdcentral):
Förbättringsområde:
Diabetes
Tranås Vårdcentral
Datum:
Ansvarig:
2016-10-23
Helena Lätth, Peter Lundin
Lista prioriterade förändringar som ska testas.
Bakgrund – Varför är detta förbättringsområde valt? Varför just nu?
Vilka förändringar är prioriterade och ska testas baserad på vår analys av nuläget? Förändringarna kan testas enligt tänket i PGSA-modellen.
I samband med uppföljning av kvalitetsregistret NDR, så har det uppmärksammats att våra HbA1c värden blivit försämrade.
Trenden har varit att allt flera patienter haft ett högre värde än det rekommenderade värdet på 52 mmol/mol.
Vi upplever att arbetssättet kring våra diabetespatienter är det samma som tidigare, men eftersom värdena i HbA1c
förändrats/försämrats är det något i vårt arbetssätt som inte är likt tidigare år.












Målvärde för varje patient- ska finnas i gemensamma dokument.
Följsamhet - Vid utebliven terapeutisk effekt av läkemedel ta ny ställning till behandling för att nå målvärde.
Uppföljning av läkemedels/ livsstilsbehandling, bättre strukturerat utifrån provresultat.
Avvikande målvärde av HbA1c vid läkarbesök återkopplas direkt till diabetessköterska för planerad uppföljning.
Checklista för besöket, besöksunderlag
Prover, EKG, vikt och blodtryck är kontrollerat före utsatt läkartid
Data finns tillgängligt för läkaren inför patientbesöket
Vid utebliven effekt av läkemedel ställningstagande till dosjustering och eller läkemedelsförändring.
Snabbare uppföljning av avvikande värden till patient genom telefonkontakt eller besök
Tätare och avsatt tid för dialog mellan läkare och diabetessköterska
Följa intensivt de aktuella HbA1c värdena vid Tranås VC och hålla läkargruppen informerad om den positiva utvecklingen
Patientutbildning i grupp för att motivera och fördjupa kunskaper hos patienten
Analys och resultat av de testade förändringarna kopplat till det övergripande målet
Övergripande mål – Vad ska uppnås? Mått ska anges och målet ska vara tidssatt. Behöver det kompletteras med delmål?
Målet är att Tranås VC ska ligga inom nationellt HbA1c värde i NDR. Andel med HbA1c mindre än 52 mmol/mol ska ökas och
andel mer än 70 mmol/mol ska minskas.
Som ett led igod behandling vid diabetes har vi som mål att vi ska komma ned i 2014 års värden.
Gör en analys
– Visa mätning över tid för det övergripande förbättringsarbetet (diagram/tabell)
– I vilken omfattning och hur har de testade förändringarna haft effekt (påverkat) resultaten kopplat till det övergripande målet/delmålet?
– Ytterligare effekter?
Nuläge – Nuvarande situation för detta område beskrivs. Vilka är våra resultat och hur gör vi idag?
Besök för patienten var 3:e - var 6:e månad till läkare / diabetesmottagningen. Telefonkontakt. Avsatta tider finns till viss del
mellan läkare /diabetessköterska i teamsamverkan. Patientutbildning.
Analys av nuläge – a. Vilka är orsakerna till att resultaten ser ut som de gör? b. Samla alla idéer som ni tror påverkar att ni når målet
I vår analys av nuläget har vi vissa delar som vi måste titta närmare på för att identifiera den felande källan till våra förhöjda
HbA1c värden.
Summering utifrån analys och resultat av de genomförda förändringarna
Lärdomar
– Nyafår
frågeställningar
– Nästa
stegläkarbesök besked att ta sina prover, EKG, Blodtryck minst 3 dagar innnan besöket. Detta
Patienterna
nu i sin kallelse
inför
leder till mera tid och ett strukturerat patientbesök med fokus på diabetes, provresultat och patientstatus med åtgärdsplaner
vid avvikande värden. Läkaren arbetar efter NDR´s struktur, nationella riktlinjer, faktadokument samt standardvårdplan.
Individuell bedömning görs vid varje läkarbesök för att patienten ska ha ett målvärde som man jobbar emot. Läkaren
utvärderar läkemedel/livsstilsbehandling och justerar detta för att uppnå målvärdet av HbA1c. Snabbare följs patienten upp
vid avvikande målvärde hos diabetessköterska. Detta har medfört förbättringar avseende HbA1c värden, men även haft
positiva synergieffekter på blodtryck, fotundersökning. Man ser generellt på vårdcentralen ett ökat intresse och engagemang
för diabetespatienterna. Vi ser att många olika yrkeskategorier behövs för att vända och få förbättrade resultat. Vi tror på en
fortsatt förbättring i samtliga parametrar som vårt arbete lett till.
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
2016-01-15
Region Jönköping har satt upp följande kvalitetsindikatorer enligt faktadokumentet:
Indikator
Mål
Tranås VC
2014
2015
2016-10-17
Andel patienter med HbA1c > 70 mmol/mol
10 %
6,8 %
13,8 %
9,3%
Andel kostbehandlade patienter med HbA1c > 52 mmol/mol
0%
11 %
19,4%
7,3%
Andel patienter med blodtryck < 140/85mmHg
>65%
65,4 %
56,3%
61,1%
Fotundersökning senaste året
>99%
98,4 %
99,2%
99,8%
Ögonbottenundersökning senaste 3 åren
>96%
95,2%
95,4%
94,8%
Icke-rökare
>95%
89,4%
89,5%
88,5%
Diagram - enkät läkare (bilaga):
9
8
7
6
5
1 (dåligt/ingen alls/aldrig)
4
2
3
3
4
5 (bra/alltid)
2
1
0
2016-09-072016-10-19
2016-09-072016-10-19
2016-09-072016-10-19
2016-09-072016-10-19
Vad tycker du om att prover, EKG, Vilken nytta tycker du att du har Hur ofta använder NDR utdraget? Vilken nytta tycker du att du har
vikt och blodtryck är kontrollerat av NDR utdraget (resultaten av de
av besöksunderlaget (det som du
före utsatt läkartid
fem senaste besöken) vid
kan skriva på) vid besöket?
besöket?
2016-09-072016-10-19
Hur ofta använder du
besöksunderlaget?
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
2016-09-072016-10-19
Finns alltid dessa
papper med inför
kontrollen?
2016-01-15
Download