Bättre hälsa för patienter med diabetes

Helena Lätth
Diabetes
Peter Lundin Johansson
Tranås Vårdcentral
Region Jönköping har satt upp följande kvalitetsindikatorer enligt faktadokumentet:
Förbättrade värden av HbA1c
Mål
Tranås
VC
2014
Andel patienter med HbA1c > 70 mmol/mol
10 %
Andel kostbehandlade patienter med
HbA1c > 52 mmol/mol
Indikator
Vid uppföljning i kvalitetsregistret NDR
uppmärksammades att våra HbA1c
värden blivit försämrade jämfört 2014.
Syfte/Mål
Målet är att Tranås Vc ska ligga inom
nationellt HbA1c värde i NDR. Andel
med mindre än 52 mmol/mol ska ökas
och andel med mer än 70 mmol/mol
ska minskas.
2015
2016-10-17
6,8 %
13,8 %
9,3%
0%
11 %
19,4%
7,3%
Andel patienter med blodtryck
< 140/85mmHg
>65%
65,4 %
56,3%
61,1%
Fotundersökning senaste året
>99%
98,4 %
99,2%
99,8%
Ögonbottenundersökning senaste 3 åren
>96%
95,2%
95,4%
94,8%
Icke-rökare
>95%
89,4%
89,5%
88,5%
Sammanfattning
Som led i god behandling vid diabetes
har vi som mål att komma ned i 2014
års värden.
Checklista för besöket, besöksunderlag
•Prover, EKG, vikt och blodtryck är kontrollerade före utsatt läkartid
.
•Data finns tillgängligt för läkaren inför patientbesöket
Metod
•Vid utebliven effekt at läkemedel ställningstagande till dosjustering och/eller
läkemedelsförändring
Målvärde för varje patient- ska finnas i
gemensamma dokument
•Snabbare uppföljning vid avvikande värden till patienten genom telefonkontakt eller
besök
Följsamhet- Vid utebliven terapeutisk
effekt av läkemedel ta ställning till ny
behandling för att nå målvärde.
•Tätare och avsatt tid för dialog mellan läkare och diabetessköterska
•Följa intensivt de aktuella HbA1c-värdena vid Tranås VC och hålla läkargruppen
informerade om den positiva utvecklingen
Uppföljning av
läkemedels/livsstilsbehandling, bättre
strukturerat utifrån provresultat.
•Patientutbildning i grupp för att motivera och fördjupa kunskaper hos patienten
Avvikande målvärde av HbA1c vid
läkarbesök återkopplas direkt till
diabestssköterska för planerad
uppföljning.
60%
Detta har vi lärt/Slutsatser:
50%
40%
• Struktur inför diabetsbesök
30%
• Målvärde hos varje
diabetespatient
20%
Resultat
10%
Andelen patienter med ett HbA1c
värde på > 70 mmol/mol samt < 52
mmol/mol har förbättrats, som
synergieffekter ser vi att andel med
blodtryck < 140/85 har sjunkit, samt
en ökning av utförda
fotundersökningar.
0%
• Följsamhet/uppföljning av
läkemedel/livsstilsbehandling
Procent HbA1c ≤ 52mmol/mol
• Återkoppling till
diabetessköterska vid
avvikande värden
Procent HbA1c ≥70mmol/mol
Förbättring HbA1c-värde 2016
9
8
7
Nästa steg
6
5
•
Fortsätta få ned HbA1c-värden.
4
•
Följa uppsatta rutiner.
3
•
Förbättra blodtryck, kolesterol och
rökning hos diabetespatienter.
2
Före
1
Vad tycker du om Vilken nytta tycker
att prover, EKG, vikt du att du har av
och blodtryck är
NDR utdraget
kontrollerat före
(resultaten av de
utsatt läkartid
fem senaste
besöken) vid
besöket?
Hur ofta använder
NDR utdraget?
1 (dåligt/ingen alls/aldrig)
2016-10-19
2016-09-07
2016-10-19
2016-09-07
2016-10-19
2016-09-07
2016-10-19
2016-09-07
2016-10-19
2016-09-07
2016-10-19
2016-09-07
0
Vilken nytta tycker Hur ofta använder Finns alltid
du att du har av
du
dessa papper
besöksunderlaget besöksunderlaget? med inför
(det som du kan
kontrollen?
skriva på) vid
besöket?
2
3
4
Utvärdering av förändringar hos läkargruppen
Efter
www.rlj.se
5 (bra/alltid)
Kontakt: Helena Lätth 0140 – 697 74