Metodbeskrivning HbA1c DCA Vantage

advertisement
Patientnära analyser
Dokumenttyp:
Metodbeskrivning
Dokumentnamn:
HbA1c, DCA Vantage
Sida 1 av 3
MEDICINSK BAKGRUND
I de röda blodkropparna finns hemoglobinet HbA1 med flera varianter, fr.a. HbA1c. Denna är
glykerad genom kovalent bindning med glukosmolekyler. Omfattningen av denna glykosyle-ring är
proportionell mot den genomsnittliga koncentrationen glukos i blodet upp till åtta veckor före
provtagningen.
HbA1c används vid metabol kontroll av diabetes. Det finns en stark korrelation mellan HbA1C -nivå
och utveckling av diabetiska sen komplikationer. God kontroll motsvaras av HbA1c < 52 mmol/mol
(genomsnittlig P-glukos < 8 mmol/L)
Litteraturreferenser nr 1 och 2.
INSTRUMENT OCH MÄTPRINCIP
Leverantör Siemens
DCA Vantage Analyzer
Instrumentet består av en filterfotometer med en referens och en provkanal. Ljuset alstras av en
halogenlampa och fortsätter via en bländare och ett linssystem vars uppgift är att skapa ett parallellt
ljusknippe, vidare genom ett filter, 531 nm. Detektorn består av två fotodioder som tar upp ljuset från
referenskanalen, genom luft, och provkanalen, genom provet.
Kassetten sitter i ett kassett fack med en analystemperatur av 38,9°C.
HbA1C från provet binds till antikroppar på latexpartiklarna så att agglutination förhindras. I brist på
HbA1C binds agglutination till antikropparna istället. Fotometern mäter ljusspridningen vid 531 nm.
Vid en liten mängd HbA1C uppträder agglutination och resultatet blir stor ljusspridning (hög
absorbans). Med stigande mängd HbA1C minskar agglutinationen och därmed ljusspridningen (lägre
absorbans). Andelen HbA1C anges som mmol/mol av den totala mängden hemoglobin.
PROVTAGNING OCH PROVHANTERING
Venblod i rör med tillsats av EDTA, alternativt kapillärblod (mikrotainer med EDTA tillsats).
Hållbart 7 dagar i kyl.
Upprättat av
Britt-Marie Huuva
Gustafsson
Ella Björnström
Granskad av
Godkänt av
Giltigt fr o m
Dok nr-vers
Patientnära analyser
Dokumenttyp:
Metodbeskrivning
Dokumentnamn:
HbA1c, DCA Vantage
Sida 2 av 3
REAGENS
Reagensen finns i förfyllda kyvetter och varje kassett består av fyra delar:
1. Buffertlösning 600 µL
1,25M
litiumtiocyanat (LISCN)
200 mM
Glycin
NaOH, pH 9,0
2. Oxidant 10 µL, torkad
15 mg/mL kaliumferrycyanid
21 %
icke-reaktiva ingredienser
6%
bovint serumalbumin (BSA)
3. Antikroppslatex 10 µL, torkad
HbA1c-specifika antikroppar från mus, absorberade på latexpartiklar.
0,75 %
BSA
0,25 %
gelatinhydrolysate
NaOH, pH 9,3
16 %
icke-reaktiva ingredienser
4. Agglutinator 10 µL, torkad
0,005 %
poly-polymer kovalentbundna till HbA1c-hapten
20 mM
natriumcitratbuffert, pH 4,0
0,1 %
BSA
1%
icke-reaktiva ingredienser
KALIBRERING
Dra ett kalibreringskort genom streckkodsläsaren, så avläses kortet och systemet kalibreras
automatiskt.
INTERN KONTROLL
HbA1c-kontrollkit, normal och abnormal.
För utförligare information, se handhavandebeskrivning.
EXTERN KONTROLL
Equalis HbA1c.
Se Equalis HbA1c.
UTFÖRANDE AV ANALYS
Se handhavandebeskrivning.
MÄTOMRÅDE
4 - 130 mmol/mol
Upprättat av
Britt-Marie Huuva
Gustafsson
Ella Björnström
Granskad av
Godkänt av
Giltigt fr o m
Dok nr-vers
Patientnära analyser
Dokumenttyp:
Metodbeskrivning
Dokumentnamn:
HbA1c, DCA Vantage
Sida 3 av 3
REFERENSINTERVALL
<50 år: 27 – 42 mmol/mol
≥50 år: 31 – 46 mmol/mol
SVARSRAPPORTERING
Analyssvaren anges med heltal.
Låga svar anges
< 4 mmol/mol
Höga svar anges
>130 mmol/mol
INTERFERENS OCH FELKÄLLOR
Bilirubin >340 µmol/L
Triglycerider >15,0 mmol/L
LITTERATURREFERENSER
1. Peter Nilsson-Ehle (red). Klinisk kemi i praktisk medicin. 8:e upplagan. Studentlitteratur.
2003:326-7.
2. Svensk förening för diabetologi: Riktlinjer för behandling av diabetes mellitus 2005.
Diabetolognytt 2005-01. www.diabetolognytt.se
3. DCA Vantage Analyzer Användarhandbok.
Upprättat av
Britt-Marie Huuva
Gustafsson
Ella Björnström
Granskad av
Godkänt av
Giltigt fr o m
Dok nr-vers
Download