Få fler diabetespatienter under målvärdet, HbA1c>52

Datum:
Ansvarig:
Verksamhet/process (t ex klinik, avd, vårdcentral):
160204
Sophie Arvidsson
Aneby vårdcentral
Förbättringsområde: Få fler diabetespatienter under målvärdet, HbA1c <52.
Bakgrund – Varför är detta förbättringsområde valt? Varför just nu?
Under 2015 hade vi 42,7% av våra diabetespatienter som klarade målet med ett HbA1c <52, jämnfört
med riket i snitt hade vi 51,2%.
Vi strävar efter att nå rikssnittet för att våra diabetespatienter ska få mindre långtidskomplikationer,
samt bättre livskvalité.
Diabetes är en av de största diagnosgrupperna, ca 5,3% av patienterna på Aneby vårdcentral har
denna diagnosen. Det är en sjukdom som ökar i samhället och är starkt förknippat med våra
levnadsvanor. De patienter som inte uppnår sitt HbA1c-värde har oftast dålig compliance och
behöver mer hjälp och stöttning. Man kan se ett visst samband med diabetes och lågutbildning. I
Aneby har 18% av befolkningen en lågutbildning (<9 årig grundskola).
Med detta förbättringsarbete ska en bättre rutin för dessa patienter skapas.
Övergripande mål – Vad ska uppnås? Mått ska anges och målet ska vara tidssatt. Behöver det kompletteras med
delmål?
Målet är att 52% av vårdcentralens diabetespatienterna har ett HbA1c <52, inom 2 år.
Ett delmål är att se en förbättring under 2016.
Genom NDR (nationella diabetesregistret) kan vi få fram vilka patienter som har ett HbA1c över 52.
Dessa patienter kan vi då hjälpa lite extra genom mer stödinsattser, som t.ex. internremiss till
sjukgymnast för stöttning av att komma igång med träningen m.m.
Delmål: Öka registeringen i NDR till 250 diabetespatienter under 2016.
Nuläge – Nuvarande situation för detta område beskrivs. Vilka är våra resultat och hur gör vi idag?
Ca 200 diabetespatienter i Aneby finns idag registrerade i NDR. 2015 registrerades 193 patienter
42,7% av dom har ett HbA1c <52.
Idag kallas diabetespatienterna en gång i ½ året. Ett besök hos doktorn och ett besök hos
diabetessköterskan per år.
De patienter som har ett dåligt HbA1c har ofta dålig compliance, saknar motivation för den livsstils
förändring som det innebär när man får diagnosen diabetes. Sen finns det även andra orsaker till att
patienter har dåligt HbA1c som t.ex. annan sjukdom.
Analys av nuläge – a. Vilka är orsakerna till att resultaten ser ut som de gör? b. Samla alla idéer som ni tror påverkar
att ni når målet
a. Aneby har en äldre befolkning, samt många med kort utbildning (< 9-årig grundskola) än vad riket i
stort har.
Har vi, som vårdgivare, någon skuld i hur det ser ut? För slappa? Dåligt pålästa? Hinner ej följa upp?
För diffusa mål? m.m.
b. * Med hjälp av sjukgymnasterna stötta motiverade patienter på gymmet. Samarbeta med gymmet
så att patienterna t.ex kan träna där för en lägre kostnad.
* Bättre kostrådgivning. Skicka fler remisser till dietist.
*Registerara in alla diabetespatienter i NDR och hitta en bättre rutin för detta.
* Läkarkårens motivation och kunskap kring att skräddarsy diabetsbehandling och ev använda mer av
nya läkemedel, eller de äldre på ett mer effektivt sätt.
2016-01-15
* Tydlighet i HbA1c-mål
Lista prioriterade förändringar som ska testas.
Vilka förändringar är prioriterade och ska testas baserad på vår analys av nuläget? Förändringarna kan testas enligt tänket i
PGSA-modellen.
* Samarbeta med gymmet och sjukgymnasterna för att få igång gruppträningar på gymmet för
diabetespatienter som är motiverade för det.
* Prioritera att registrera in alla diabetespatienter i NDR.
* Kartlägga hur många remisser som skickas till dietist, samt hur många patienter som blir tillfrågade
dietistkontakt men tackar nej.
* Ansvarig diabetesläkare uppdatera kontinuerligt sina kollegor angående riktlinjer och ny läkemedel
inom diabetesvården.
* Ansvarig läkare och diabetessköterska sätter individuellt HbA1c målvärde vid årskontrollerna.
* Med hjälp av två vårdadministratörstudenter ska en bättre mall för registrering i NDR tas fram, så
att alla diabetespatienter blir registrerade en gång per år.
Analys och resultat av de testade förändringarna kopplat till det övergripande målet
Gör en analys
– Visa mätning över tid för det övergripande förbättringsarbetet (diagram/tabell)
– I vilken omfattning och hur har de testade förändringarna haft effekt (påverkat) resultaten kopplat till det övergripande
målet/delmålet?
– Ytterligare effekter?
Summering utifrån analys och resultat av de genomförda förändringarna
Lärdomar – Nya frågeställningar – Nästa steg
2016-01-15