Presentation vid Utvecklingskraft primärvård

Förbättringsarbetetillgänglighet på Hälsans
vårdcentral 1 år 2016
Bakgrund
Hälsans vårdcentral 1 har liksom alla
andra vårdcentraler många diabetiker
som vi sköter rent medicinskt.
Vårdcentralen har en god och
kompetent läkarbemanning liksom en
erfaren och kompetent
distriktssköterska. Vårdcentralen är med
i nationella diabetesregistret sedan flera
år och alla patienter är registrerade i
detta.
Nuläge
I dagsläget har vårdcentralen 412
patienter med diagnosen diabetes. Ett
av de mätetal som finns i registret är hur
många av dessa som har ett HbA1c <52.
Gällande detta värde sticker Hälsan 1 ut
väsentligt (se bild nedan) vilket vi därför
bör se över och göra ett
förbättringsarbete om.
Antal patienter med HbAc
<52 i procenttal
60
50
40
Riket
30
Jönköping
Hälsan 1
20
Analys
Mätmetod
Hälsan 1 har under många år legat sämre
resultatmässigt avseende värdet av HbA1c
hos våra diabetespatienter i förhållande till
både riket i stort och med Region
Jönköping. Vi har diskuterat hur det kan
komma sig och utan att finna några
förklarliga skäl. Det som diskuterats är:
- huruvida alla olika enheter verkligen
registrerar alla sina diabetespatienter eller
ej vilket vi gör på Hälsan 1. Detta kan
påverka resultatet enormt. Vi är därför helt
fokuserade på att vi i första hand främst ska
jämföra oss med oss själva och inte med
andra. Utöver detta har vi en stabil och
erfaren läkargrupp som har en god
kompetens inom området.
Mätningar sker i diabetesregistret där
vi följer de siffror som är angivna i vårt
mål och delmål.
Aktivitet
Vi planerar att starta och genomföra ett
förbättringsarbete som ska leda till att våra
diabetespatienter ska ligga bättre i sina
HbA1c värden. Detta genom att aktualisera
och hitta systematiska arbetssätt för och
med dessa patienter genom ett antal
aktiviteter enligt en aktivitet- och
handlingsplan. Arbetet sker i samverkan
med hälso- och sjukvårdsföretaget MSD.
Mål
HbA1c ska för åldergruppen 18-79 år och
alla behandlingar förbättras med 20% inom
2 år dvs vi ska uppnå nivån att 46 % ska ha
ett HbA1c värde <52
Delmål
Alla mål gäller åldersgruppen 18-79 år
50% av de nydebuterade diabetiker ska
inom ett år ha ett HbA1c värde <52
Gäller alla nydebuterade from 151201.
Målet för patienter som är
tablettbehandlade vill vi sänka HbA1c
värde<52 med 15%. Vi vill nå målvärdet
49% inom 2 år (delmätning efter 9
månader)
Ansvariga
Christer Andersson, Cathrine Eriksson, Marie
Eriksson, Lars-Olof Johansson, Ann Wikström
10
0
2011
2012
2013
2014
2015
Aktiviteter/handlingsplan
Göra fasen
Vi har genomfört aktiviteterna enligt
ovan angiven handlingsplan och dess
tidsplan. En rutin är nedskriven och ett
flöde beskrivet för patienter med
nyupptäckt diabetes men även för
diabetiker i övrigt. Denna är inplastad
och genomgången med alla läkare samt
används som introduktionsmaterial för
alla nya läkare.
Vi har också beskrivet rutinen för registrering i NDR och gått från blanketter till att läkaren
dikterar enligt framtagen mall.
En utbildning är genomförd inom området för samtliga läkare av Anders Tengblad under maj
månad 2016. En utsökning i NDR är utfört enligt plan med att identifiera alla de patienter som
är tablettbehandlade diabetiker och som har ett HbA1c värde som är högre än 52. Det visade
sig vara 91 personer. Dessa patienter har diabetessköterskan tittat extra noga på och fördelat
till sin respektive läkare att utreda vidare.
Ämnet har också varit en återkommande punkt på läkarmöte för diskussion och reflektion.
Studera fasen
Den första mätningen är genomförd i januari
2016 och är en basmätning. Den andra
mätningen tre månader efter påbörjat
förbättringsarbete. Den gula linjen är måltalet.
En klar förbättring för gruppen
tablettbehandlade diabetiker mellan 18-79 år.
Den första mätningen genomfördes i januari
2016 och var en basmätning. Den andra
mätningen tre månader efter påbörjat
förbättringsarbete. Den tredje mätningen visar
en fortsatt positiv trend. Den gula linjen är
måltalet.
En klar förbättring för hela gruppen diabetiker
oavsett behandlingsform mellan 18-79 år.
Målet för nyupptäckta diabetiker är alldeles för tidigt att säga något om ännu. För att kunna dra
någon form av slutsats bör löpande mätningar följas under minst ett kalenderår
Agera/Lära fasen
Vi konstaterade tidigt att genom att tala återkommande om saker som man vill förbättra så skapas
stora möjligheter till förändring. Att påvisa fakta genom siffror tydliggör ytterligare och blir ett verktyg
för att kunna följa de förändringar som sker.
Vi vill dock inte underskatta enhetliga arbetssätt, nya och uppdaterade rutiner som alla läkare får vara med och ta fram samt en god introduktion av
denna för samtliga nyanställda läkare. Våra rutinförändringar som vi skapat är ett tydligt flödesschema, registrering i NDR, att hela personalstyrkan har ett
större fokus på diabetes. Hittills går utvecklingskurvan mycket bra och stor sannolikhet är att vi ska uppfylla våra mål inom en tvåårsperiod.