B-HbA1c (IFCC) - Region Kronoberg

Kliniskt kemiska laboratoriet
B-HbA1c (IFCC)
Enhet:
Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Giltigt från: 2010-05-12
Revision:
2011-12-05
Utarbetad av: Bengt Alm
Fastställd av: Göran Schedvin
Medicinsk bakgrund
HbA1c är ett glykerat hemoglobin som finns i erytrocyterna och definieras som en glukosaddukt till
β-kedjans N-terminala aminosyra. Bestämning av HbA1c är en etablerad metod för kontroll av
diabetespatienter. Analysen har sitt största värde vid uppföljning och behandling av diabetes typ I
och II, då man i stora prospektiva studier, som DCCT-studien för typ I diabetiker och UKPDSstudien för typ II diabetiker visat ett tydligt samband mellan HbA1c –nivån och
komplikationsfrekvens. I USA används HbA1c också i diagnostiken av diabetessjukdomen. I
Sverige används HbA1c –resultaten också som kvalitetsmått på behandlingen, exempelvis i
Nationella Diabetesregistret (NDR).
Remiss
Cambio COSMIC / REMISS KEMI
Patientförberedelse
Inga speciella patientförberedelser
Provtagningsanvisningar
Venprov:
Kapillärprov:
EDTA-rör
EDTA-rör, mikrorör
Analysprincip
Bygger på kromatografisk separation av HbA1c på en katjonbyteskolonn. En programmerad
buffertgradient av gradvis ökande jonstyrka förs till kolonnen där hemoglobinerna och det
glykerade HbA1c separeras och passerar genom flödescellen på filterfotometern där förändringar i
absorbansen vid 415 nm uppmäts.
Bakgrundsabsorbansen korrigeras med ytterligare ett filter vid 690 nm. HbA1c-toppens area
beräknas med användning av en exponentiell modifierad gaussisk (EMG) algoritm som utesluter
labilt A1c och karbamylerade toppareor från A1c-topparean.
Referensintervall
Ålder (år)
HbA1c IFCC (mmol/mol)
< 50
27 - 42
> 50
31 - 46
Svarsrutiner
Analysen ingår ej i akutsortimentet.
Analysen utföres i regel rutinmässigt alla vardagar.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
Sida 1 av 2
Kliniskt kemiska laboratoriet
Bedömning
Halten av HbA1c speglar medelkoncentrationen av blodsockernivån under de senaste två till tolv
veckorna före provtagningen. För korrekt bedömning av HbA1c-analysen förutsätts att patientens
erytrocyter har normal överlevnadstid. En förhöjd hemoglobin-omsättning minskar HbA1c-värdet
väsentligt.
Undersökningar har visat på klara samband mellan förhöjd HbA1c-koncentration och
komplikationer som retinopati, mikroalbuminuri och neuropati. Ju lägre HbA1c-värde desto mindre
är risken för komplikationer. Detta mål måste dock balanseras mot risken för hypoglykemi. Således
föreligger ett ganska snävt ”HbA1c-fönster” vid god diabetesbehandling, detta i sin tur ställer krav
på god precision för använda metoder.
Ackrediterad
Ja
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
Sida 2 av 2