Provtagningsanvisning HbA1c, glykerat hemoglobin

advertisement
Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-71244
Fastställandedatum: 2016-01-27
Revisionsnr: 4
Giltigt t.o.m.: 2018-01-27
Upprättare: Alice A Fröjdh
1(2)
Fastställare: Lars Olof Artur Hansson
Provtagningsanvisning HbA1c, glykerat
hemoglobin
Remiss
Elektronisk remiss från journalsystem i
Gävleborgs län eller pappersremiss Bassortiment
Gävleborg
Provtagning
5 mL EDTA-rör, lila propp
Minsta provvolym, 1,5 mL helblod
eller mikroteinerrör, lila propp
Minsta provvolym, i mikrotainerrör, 250 µL
helblod
Förvaring/Transport
Hållbart 1 vecka i kyl
Indikation
Vid behandlingsuppföljning av diabetes
Analyserande
laboratorium
Enheten för Klinisk Kemi i Gävle
Referensintervall
< 50 år
 50 år
Svarstid
Provsvar för HbA1c utlovas inom tre arbetsdagar
(exklusive helgdagar och transport), d.v.s. från att
provet ankomstregistreras vid Enheten för Klinisk
Kemi, Gävle sjukhus, tills att provsvaret frisläpps
till beställare via labdatasystemet.
Ackreditering
Ja
Tilläggsundersökning
I undantagsfall
27-42 mmol/mol (IFCC)
31-46 mmol/mol (IFCC)
Patientinformation
Biobanksprov
Nej
Kommentarer/Övrig
upplysning
Kapillärprovtagning på Kliniskt Kemiska
Laboratoriet i Gävle analyseras med DCA 2000
immun.metod.
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Provtagningsanvisning
2(2)
Dokumentnamn: Provtagningsanvisning HbA1c, glykerat hemoglobin
Dokument ID: 02-71244
Giltigt t.o.m.: 2018-01-27
Revisionsnr: 4
Medicinsk bakgrund
Hos den vuxna människan utgörs normalt > 95 %
av allt Hemoglobin av sk. HbA.
Normalt förekommer också ett par procent HbA2.
Under fosterlivets första månader produceras
embryonalt Hb medan HbF är den
hemoglobinform som dominerar under huvuddelen
av fostertiden och under neonatalperioden.
HbF utgör vid födelsen 70-90 % av alla
hemoglobin men sjunker snabbt för att under
andra levnadsåret nå den för vuxna normala nivån
< 1 %.
Förhöjda värden av HbF finns ibland vid ßtalassemi, men också vid andra hemolytiska
sjukdomar.
HbA1C = glykerat hemoglobin: glukos reagerar bl
a med aminogruppen i den N-terminala
aminosyran valin i hemoglobinets -kedjor enligt
följande formel
Hb + Glukos  pre HbA1C  HbA1C
(Schiffbas)
(Ketoamin)
Koncentrationen av HbA1C speglar medelnivån för
B Glukos under de senaste 2-8 veckorna före
provtagningstillfället.
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Download