SÄRSKILD UPPFÖLJNING AV VISSA OMRÅDEN (för

advertisement
Bilaga 3 till DR16: Särskild uppföljning av vissa områden
SÄRSKILD UPPFÖLJNING AV VISSA OMRÅDEN (för sammanställning till
Region Skånes delårsrapport)
Skånes universitetssjukvård
Miljöredovisning
SUS arbetar med att ständigt förbättra miljöprestanda och minska föroreningar av luft, mark och
vatten. SUS är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2011.
SUS miljömål fastställs av förvaltningsledningen och har ett hållbarhetsperspektiv. Miljömålen är en
del av SUS balanserade styrkort, uppföljning och styrning sker på samma sätt som för andra
ledningsfrågor. Enheten för miljö och kansli deltar i Regions Skånes projekt för ett övergripande
miljöledningssystem.
Ansvaret för att miljömålen uppnås ligger på cheferna i linjen. För att stötta verksamheten i
miljöarbetet finns runt 360 miljöombud ute i verksamheten.
Avfallshantering
Miljöarbetet när det gäller avfallshanteringen styrs av SUS fastställda avfallsminimeringsplan för
2015-16. Planen är inriktad mot tre prioriterade aktiviteter.
 utbilda medarbetare hur avfall kan förebyggas och vikten av sorteringen som sker med det
avfall som skapas.
 samverka med Region Service för att förebygga och minska mängderna smittbärande
material.
 säkerställa att förebyggande av avfall tas med redan i upphandlingsprocessen.
 Under våren 2016 genomfördes en gemensam utbildning för enhetschefer och miljöombud,
med totalt ca 350 deltagare.
Tjänsteresor
Regionens mål är att tjänsteresor skall ske med kollektivtrafik i möjligaste mån och i andra hand med
tillgängliga biobränslebilar. Först i sista hand skall resor ske med privata bilar.
Andelen korta resor inom Skåne ökade 2,3 % under perioden januari-augusti när det gäller körning
med privatbil jämfört med 2015 samma period.
Medarbetare uppmuntras till att åka kollektivt, för att underlätta detta kan individuella tjänste JoJokort användas.
1
Bilaga 3 till DR16: Särskild uppföljning av vissa områden
Ekologiska livsmedel
Andelen ekologiska livsmedel leverantör Fazer Foodservice januari – augusti 2016
Andelen ekologiska livsmedel 42,3 % under perioden för de livsmedel som levererades inom avtalet
med Fazer Foodservice. Det är inte möjligt att få fram statistik som visar andelen ekologiska
livsmedel från övriga leverantörer enligt uppgift från Regionservice. Det finns inte heller statistik så
att jämförelse kan göras med föregående år.
Det beror delvis på att leverantörerna inte har redovisningssystem för dessa nyckeltal.
Antibiotikaförskrivning
Indikatorer Säker vård
Öppenvårdsantibiotika (vårdcentralerna)
Bredspektrum antibiotika vid urinvägsinfektion
Penicillin V vid behandling av barn med
luftvägsantibiotika
Målnivå
<330
<10 %
>75 %
Utfall janaug 2016
317
8%
77 %
Utfall 2015
Utfall 2014
326
8%
76 %
335
7%
76 %
Målvärdet för mindre antibiotikaförskrivning uppnåddes inom primärvården. SUS primärvård nådde
under perioden de tre antibiotikamålen: öppenvårdsantibiotika med resultatet 317 recept per 1 000
invånare; bredspektrumantibiotika vid urinvägsinfektion, resultat 8 %; Penicillin V vid behandling av
barn med luftvägsantibiotika, 77 %.
Uppföljning av arbetet med intern kontroll
Kortfattat kan sägas att det primära syftet med den interna kontrollen i Region Skåne är att
säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen, samt andra för organisationen relevanta mål,
uppfylls. En väl fungerande intern kontroll är en viktig förutsättning för efterlevnad till lagens krav på
god ekonomisk hushållning. Nämnders och styrelsens planer för intern kontroll är fastställda i
samband med budget/verksamhetsplan och ska följas upp enligt angiven intern kontrollplan (IK-plan)
samt efter behov. Redovisning utifrån styrelsens uppsiktsplikt görs fr.o.m. 2016 i delårs-/årsrapporter
och i nämndernas verksamhetsberättelser.
Resultat och eventuella åtgärder för respektive indikator, redovisas i bilaga 3 B intern kontroll per
augusti 2016
Plan för intern kontroll 2016
Skånes universitetssjukvård
P
U
13-16: Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna.
9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas, bör tas med i
internkontrollplan.
2
Bilaga 3 till DR16: Särskild uppföljning av vissa områden
4-8: Håll under uppsikt! Uppmärksamhet krävs.
1-3: Inget agerande krävs! Vi accepterar riskerna.
Rapportering möjlig vid årets slut.
Medborgarperspektivet
1.
Nöjda medborgare
Verksamhetsperspektivet
2.
En effektiv verksamhet med hög kvalitet
Verksamhetsperspektivet
3.
En drivande utvecklingsaktör
Medarbetarperspektivet
4.
Kompetenta, stolta och motiverade
medarbetare
Medarbetarperspektivet
5.
Verksamhet och resultat i fokus
Ekonomiperspektivet
6.
Långsiktigt stark ekonomi
Attesthantering inkl. behörigheter
Skattelagstiftning
Fakturering
Uppföljning av fastställd budget/plan
Bisysslor
Kompetensförsörjning
Upphandling
Verkställighet beslut
3
Download