samverkan i skåne

advertisement
SAMVERKAN I SKÅNE
Ett projekt för bättre barnidrott
Barn är inte små elitidrottare!
Skånes Fotbollförbund, Skånes Handbollförbund och Skånes Innebandyförbund tillsammans med Skåneidrotten har
startat ett samverkansprojekt för att gemensamt skapa en bättre verksamhet för idrottande barn. I enlighet med
Idrotten Vill anser vi att idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och bygga på lek och glädje i första hand.
Syftet med denna samverkan är att främja barnens utveckling ur ett långsiktigt perspektiv.
Det är betydelsefullt att poängtera att även om huvuddelen av barn och ungdomars idrottsliv består av träning är
tävlingen för många det roligaste. Tävlingen är ett moment i idrotten som barnet eller ungdomen ofta siktar på och ser
fram emot. Att prestera i kamp med andra ger för många barn, liksom för ungdomar och vuxna, mening till den träning
de lägger ner. Men det är också viktigt att komma ihåg att tävlingen inte är den enda drivkraften för barnen och att
utformningen av tävlingen har stor betydelse. Inte bara för stunden utan också då tävlingen i stor utsträckning styr det
som sker på träningen.
Därför måste vi som förbund fundera över vilka signaler våra tävlingssystem sänder ut om vad som ska premieras i olika
åldrar. Om långsiktiga resultat och motorisk utveckling ska uppmuntras får inte tävlingen premiera kortsiktiga resultat
och ge tydliga fördelar till de tidigt utvecklade barnen och ungdomarna. Att låta mindre utvecklade barn stå vid sidan av
kommer aldrig vara utvecklande för de individerna och inte heller för idrotten i stort. Det finns ingen forskning som visar
att man i barnaålder kan förutspå vilka individer som kommer att nå resultatframgångar i vuxen ålder. Därför är det
viktigt att vi tillsammans skapar en bra miljö där så många som möjligt ges förutsättning att idrotta så länge som möjligt.
Ur anvisningarna till Idrotten Vill - Intention ”Långsiktig utveckling”
Tävlingsverksamheten för barn och ungdomar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig
utveckling och motverkar toppning och utslagning.
Anvisningar:
 Tävlingar bör utformas så att alla deltagare får delta så mycket som möjligt i den enskilda tävlingen.
 Tävlingssystem, tävlingsformer och tävlingsregler för barn bör ta hänsyn till barnens utvecklingsnivå.
 Tävlingsintensiteten (antal tävlingar, speltid, sträckor etc.) bör inte vara så hög att den går ut över träningen.
Därför att: Huvudmålet är att stimulera ett livslångt idrottsintresse, inte att kortsiktigt vinna segrar och låta några sitta
på bänken eller delta väldigt lite i den aktuella tävlingen. Kontinuerlig utveckling är mer stimulerande än ständiga
segrar. Även ur ett elitperspektiv är det viktigt att behålla och stimulera så många som möjligt eftersom ingen med
säkerhet kan säga vem som kommer att nå elitnivå.
Så att: Så många som möjligt stimuleras att idrotta så länge som möjligt.
Ett led i detta samverkansprojekt är att se över de perioder då respektive förbund sanktionerar seriespel för barn och
ungdomar. Mot denna bakgrund gör nu förbunden justeringar i sina tävlingskalendrar. Inledningsvis kommer
tävlingskalendrarna att matchas för att möjliggöra att tävlingsspelet ska kunna kombineras under hösten. Konkret
innebär det att fotbollen kommer att avsluta höstens tävlingsspel en vecka tidigare samt att de skånska innebandy- och
handbollsmatcherna startar en vecka senare, vilket ger ett utrymme så att tävlingssäsongerna inte krockar i lika hög
utsträckning. På detta vis ger vi idrottande barn större möjlighet att kunna utöva flera idrotter samtidigt utan att
behöva välja idrott.
I Riksidrottsförbundets stadgar, 1 kap, finns idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund beskriven. Där finns
följande skrivning om barnidrotten:
”I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig
idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.”
Malmö 2015-11-17
Claes Ohlsson, ordförande, Skånes Fotbollsförbund
Henrik Wetterlundh, ordförande, Skånes Innebandyförbund
Lars Berger, ordförande, Skånes Handbollsförbund
Download