Skånes levande kust och hav - fördjupad

advertisement
Koncernkontoret
Område samhällsplanering
Enheten för miljöstrategier
Peter Askman
Miljöstrateg
044-3093293
[email protected]
Datum
2015-02-03
1300749
Dnr
Dok ID Paraplydokument
Version 2
1 (4)
Skånes levande kust och hav fördjupad handlingsplan
Inledning
Skåne är omgivet av hav längs en mer än 650 km lång kust. Den mångfacetterade kusten är inte enbart en viktig del av Skånes gränssnitt utåt mot
omvärlden, det är också en källa till inspiration, rekreation och försörjning.
Den bär upp mycket av den skånska kulturen och bidrar i hög grad till
Skånes attraktivitet. Region Skåne har därför sett ett behov av att tydliggöra
betydelsen som Skånes kust och hav har för regionen och att tillsammans
med invånare, kommuner, näringsliv, universitet och högskola, länsstyrelsen
och andra myndigheter utveckla insatser för att på ett hållbart sätt bruka
dessa och samtidigt bidra till att dess värden bibehålls och utvecklas.
Region Skåne har därför under 2013-2014 tagit fram en fördjupad
handlingsplan, i ett första skede med särskild fokus riktad på kustrelaterade
klimatanpassningar samt den maritima sektorn. Handlingsplanen har ett
långsiktigt perspektiv men behöver uppdateras senast 2017.
Handlingsplanen kompletterar och fördjupar Miljöstrategiskt program för
Region Skåne. Delmålen i det miljöstrategiska programmet som berör hav
och vatten, samt en översiktlig uppföljning av dessa finns i bilaga 3.
Bakgrund
Region Skåne har ett samordnande ansvar för Skånes utveckling. Detta
ansvar innebär att utarbeta och fastställa en Regional utvecklingsstrategi
(RUS) och samordna insatser för genomförandet av denna. Region Skånes
Postadress: [Postadress]
Besöksadress: [Besöksadress]
Telefon (växel): [000-00 00 00] Fax: [000-00 00 00]
Internet: [www.skane.se]
Orga
Datum
[Datum]
Dnr
[Dnr]
2 (4)
roll är därmed att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för
Skåne.
Handlingsplanen syftar till att tillgodose flera av utvecklingsstrategins
prioriterade ställningstaganden och delstrategier, bland annat att Skåne ska
erbjuda framtidstro och livskvalitet/skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer
och är ett viktigt bidrag till att säkerställa att platsen Skåne mår bra. Den
främjat även Skånes förutsättningar att bli en hållbar tillväxtmotor. Den bör
därutöver även bidra till ställningstagandet att Skåne ska vara globalt
attraktivt, genom att bidra till att göra Skåne till ett internationellt föredöme
på området.
Avgränsning
Uppdraget om regional utveckling kräver en blick för helheten och samtidigt
en fokusering på insatser som är viktigast för just Skåne, som är långsiktigt
samhällsekonomiskt bärkraftiga, som leder till innovationer, verksamheter
och arbetstillfällen, som bidrar till en god miljö, fungerande ekosystemtjänster samt goda sociala förhållanden.
När arbetet med handlingsplanen inleddes på Region Skåne avgränsades
arbetet till två områden:
-
Klimatförändringar, kusterosion, havsnivåhöjningar, översvämningar,
behovet av klimatanpassningar.
Utforska och utveckla den outnyttjade potential som finns i det
maritima näringsklustret i Skåne, både vad gäller miljöstrategiska
aspekter och näringslivsutveckling.
Dessa områden ingår inte i delmålen för Miljöstrategiska programmet men
bedömdes som strategiskt viktiga för Skåne. Vårt fortsatta arbete inom dessa
båda områden redovisas i bilaga 1 och 2. Därutöver finns en särskild
handlingsplan framtagen som rör läkemedel och miljö1.
Överväganden för det fortsatta arbetet
Detta är en handlingsplan för Skånes levande hav och kust. Dock är det ett
faktum att vår planets tunna hinna av havsvatten kommunicerar med
sötvattenresurserna, på sikt rinner allt sött vatten ut i havet. Rent vatten har
blivit en bristvara, oavsett om vi talar om sött eller saltvatten, sjö eller hav.
Detta är ett problem för de organismer som är beroende av vatten som
livsmiljö. Det är dock även en samhällsutmaning, då både hushållen och
företagsvärlden är beroende av rent vatten för att må bra och utvecklas,
exempelvis för att kunna producera livsmedel av god kvalitet. Rent vatten är
alltså både en miljöfråga och en regional utvecklingsfråga. Tillgången på
1
Region Skåne
Dok ID
Regional handlingsplan för läkemedel och miljö. Beslutad av regionstyrelsen 2015-02-06.
[Dokid]
Version
[1]
Datum
[Datum]
[Dnr]
Dnr
3 (4)
rent vatten får allt mer betydelse för en regions förmåga att attrahera
människor och företag. Det är mot den bakgrunden Region Skånes
miljöstrategiska arbete alltmer inriktas på att bidra till att minska alla sådana
utsläpp till vattenmiljön som påverkar dess kvalitet negativt, direkt eller
indirekt via luften och marken.
Allt vatten på jorden utgör en tunn hinna och får plats i en kula på 138 mil i diameter,
ungefär en valnöt i förhållande till jordklotet betraktat i en fotbolls storlek. Det finns i ett
globalt perspektiv ett tydligt samband mellan tillgång till rent vatten och BNP per capita.
Under många år har recipienten - ett vattendrag, grundvattnet, havet –
betraktats som ett utspädningsmedium med närmast oändlig kapacitet. Det
har alltså inte setts som nödvändigt att det vatten från avlopp, ytor, fartyg
m.m. som släppts ut har varit helt rent. Idag inser vi vattenresursernas
begränsning, både vad gäller tillgången och förmågan att ta emot
föroreningar såsom näringsämnen, tungmetaller, läkemedelsrester,
bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, mikroplaster, klädtillsatser m.m. Vi
har kommit till en punkt där det inte längre räcker att släppa ut ”hyfsat” rent
avloppsvatten för utspädning, utan – tvärtom – vi behöver numera
säkerställa att vattnet som går ut är renare än recipienten så att denna
successivt kan uppnå lägre föroreningshalter.
I Region Skånes budget för 2015 lyfts utmaningarna klimatområdet och
giftfri miljö fram, båda områden av central betydelse för våra vattenresurser.
Detta kommer inte minst återspeglas i inriktningen på insatserna inom hav-,
kust- och vattenarbetet under 2015-2016:
-
Region Skåne
Dok ID
Främja utveckling och realisering av lösningar för vattenrening och
minskad belastning av vattenmiljön (exempel: kostnadseffektiv
rening av läkemedelsrester vid kommunala avloppsreningsverk)
[Dokid]
Version
[1]
Datum
[Datum]
[Dnr]
Dnr
-
-
-
-
Region Skåne
Dok ID
4 (4)
Främja fossilfri energiproduktion (exempel: havsbaserad vindkraft i
Östersjön.
Främja energieffektiva transporter genom en allt mer miljövänlig
sjöfart (exempel: främja miljöteknikutvecklingen inom de maritima
sektorerna; främja förutsättningarna för svensk/skånsk sjöfart).
Främja klimatsäkring som även tillgodoser ekosystemtjänster knutna
till hav, kust och vatten (exempel: Utvecklat kunskapsunderlag för
beslutsfattare).
Bidra till utveckling av förutsättningar som främjar näringslivets,
akademin och det offentligas mobilisering i klimatanpassningsarbetet för Skånes hav, kust och vatten.
Alla dessa miljömässiga samhällsutmaningar har samtidigt en stor
potential att generera näringslivsutveckling – det är inom
näringslivet som en stor del av lösningarna utvecklas och tillförs
marknaden.
[Dokid]
Version
[1]
Download