HSN 10 2010-06-24 Föredragningslista

advertisement
FÖREDRAGNINGSLISTA
ANH/MB
Datum
2010-06-16
Sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg
den 24 juni 2010 Regionens Hus, Mariestad
.
.
Val av protokolljusterare. Förslag Anne-Charlotte Karlsson.
A. INFORMATIONSÄRENDEN
1.
Information om Verksamhetsanalys 2009 ./Marianne Förars
2.
Målbild 2012.
3.
Hälso- och sjukvårdschefen informerar.
B. BESLUTSÄRENDEN
1. Månadsrapport per maj 2010, dnr HSNÖ 2-2010 ./Börje Neüman.
Bilaga senare
2.
Förslag till preliminär budget för år 2011, dnr HSNÖ 1-2010
./Börje Neüman
Bilaga
3.
Förslag till strategisk plan för folkhälsoarbetet, dnr HSNÖ 87-2010
./Per Bjurén
Bilaga
4.
Beslut om leverantör av uppsökande verksamhet – munhälsobedömning,
dnr HSNÖ 140-2009./Stefan Svallhage
Bilaga
5.
Avtal om barn- och ungdomstandvård, dnr HSNÖ 138-2009
./Stefan Svallhage
Bilaga
6.
Yttrande till regionstyrelsen över motion om att säkerställa folkhälsoarbetet i hälso- och sjukvårdsnämnderna, dnr HSNÖ 60-2010 ./Per Bjurén
Bilaga
7.
Ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Skaraborg,
dnr HSNÖ 84-2010 ./Ann-Sofie Bäck
Bilaga
C. ÖVRIGA ÄRENDEN
1. Anmälningsärenden enligt särskild förteckning.
Bilaga
2. Delegationsärenden enligt särskild förteckning.
Bilaga
3. Inbjudningar till kurser och konferenser.
2
4. Rapporter från kurser och konferenser.
Anitha Welander, Roland Wanner, och Sewon Ekberg deltagande i
kunskapsseminarium om Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för
psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd
den 2 juni 2010, Göteborg.
Bengt Sjöberg, Lars-Erik Lindh och Lars Åke Carlsson deltagande i
seminarium – erfarenhetsutbyte med presidier den 4 juni 2010, Vänersborg.
Roland Wanner och Christer Eriksson deltagande i kurserna Motverka
onödig ohälsa – ett gemensamt uppdrag för handikapp- och folkhälsopolitiken den 7-8 juni 2010 Flämslätt, Lerdala respektive den 16-17 juni
2010 Viskadalens folkhögskola, Seglora.
5. Rapporter från sammanträden med folkhälsoråden.
6. Rapporter från samordningsförbunden.
7. Rapporter från sammanträden med närsjukvårdsgrupperna.
8. Övriga frågor.
Download