160915 Remissvar - Ny föreskrift hantering läkemedel

advertisement
Socialstyrelsen
Dnr: 4.1.1-14967/2016
106 30 Stockholm
Stockholm 2016-09-15
Nya föreskrifter och allmänna råd hantering av läkemedel
Svenska Vård är en branschorganisation för fristående utförare i vård och omsorg. Vi tackar för
möjligheten att svara på rubricerad remiss.
Svenska Vård har tagit del av förslaget och vi det syftar tydligt till att öka patientsäkerheten och att
uppnå en mer effektiv läkemedelshantering, vilket vi ställer oss positiva till.
Svenska Vård har därför inget att erinra mot förslaget.
För Svenska Vård
Dan Nilsson
Förbundsdirektör
Download