Bilaga 1. Ledningsuppgifter

advertisement
Dokumentrubrik
Dokumentnr Revision
Förvaltning
Ägare
Reviderat datum
Verksamhet
Slutgranskare
Diarienr
Dokumentkategori
Fastställare
Giltigt datum fr o m
Bilaga 1: Ledningsuppgifter – Avdelningschef
Biläggs enhetens lokala instruktion för läkemedelshantering
Område: ..............................................................................
Klinik:.................................................................................
Avdelning/enhet: ................................................................
Verksamhetschefen ger följande ledningsuppgifter åt avdelningschef eller motsvarande,
namn;

Ansvara för avdelningens/enhetens praktiska läkemedelshantering

Ansvara för att SOSFS 2000:1 med ändringar, ÖLL instruktioner för läkemedelshantering
(”Gröna häftet”) och verksamhetsanpassade rutiner tillämpas

Initiera och fastställa anpassade rutiner för avdelningen/mottagningen

Ansvara för att det systematiska kvalitetsarbetet i fråga om läkemedelshanteringen bedrivs
enligt utfärdade direktiv och vid behov i samarbete med farmacevt eller ansvarig läkare

Ansvara för att avvikelser från författningar, lokala rutiner, instruktioner och i övrigt oönskade
händelser, t ex tillgrepp av läkemedel, rapporteras till verksamhetschef

Följa utvecklingen inom läkemedelshanteringen och föreslå säkerhetshöjande åtgärder

I avdelningschefens ledningsuppdrag ingår att tillsammans med avdelningsläkare säkerställa
att ordinationer och ordinations-handlingar följer författningsenliga föreskrifter

I ledningsuppdraget ingår även att utse sjuksköterskor med särskilda uppdrag

Avdelningschefen ska tillse att all vårdpersonal erhåller kontinuerlig kompetensutveckling
inom läkemedelsområdet
…………………………..
...................................................…………………
Ort, datum
Namnteckning avdelningschef/leg. sjuksköterska
…………………………..
...................................................………………....
Ort, datum
Namnteckning verksamhetschef
Kopia utskriftsdatum: 2017-07-14
Sid 1 (1)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards