Läkemedelsansvar chef, Läkemedelsbeställare

advertisement
1(1)
BLANKETT
Läkemedelsansvar chef, Läkemedelsbeställare,
11188-4
Narkotikaansvarig
Patientsäkerhet, Läkemedel
Carina Träskvik
2016-12-12
ANSVAR GÄLLANDE LÄKEMEDELSHANTERING
FÖR SLUTEN OCH ÖPPEN VÅRD
Under perioden
…………………………. - ……………………………..
I enlighet med gällande författningssamling, SOSFS 2000:1, att verksamhetschefen har ansvar för
god och säker vård, upprättas följande ansvarsfördelning gällande den praktiska
läkemedelshanteringen.
Vid enhet: .......................................................
svarar enhetschef/omvårdnadsansvarigsjuksköterska:................................................ för att:






allmänna råd och författningar om läkemedelshantering och av vårdgivare och
verksamhetschef fastställda lokala rutiner är kända och tillämpas.
personalen fortlöpande får information och utbildning samt skolas in i de tekniker som
kommer till användning i läkemedelshanteringen.
kvalitetssäkringsarbetet i fråga om läkemedelshanteringen bedrivs enligt verksamhetschefens
direktiv och vid behov i samarbete med patientsäkerhetsenhetens läkemedelsgrupp och att en
extern kvalitetsgranskning utförs minst en gång om året.
avvikelser från författningarna, lokala instruktioner och i övrigt oönskade händelser, t ex
tillgrepp av läkemedel, rapporteras till verksamhetschefen.
följa utvecklingen inom läkemedelshanteringen och föreslå säkerhetshöjande åtgärder.
rutinerna och ansvarsfördelningen avseende läkemedelshanteringen tillgodoser kvaliteten och
säkerheten enligt SOSFS 2000:1.
Befogenhet att rekvirera läkemedel har leg. sjuksköterska eller motsvarande:
Texta namn
Accepterat uppgiften, underskrift
......................................................
…………..........................................
......................................................
…………………………………………………………
………………………………………………………………
..……………………………………………………….
………………………………………………………………
……………………………………………………......
………………………………………………………………
…………………………………………………………..
Enligt samma föreskrifter skall inventering och kontroll av narkotikaklassificerat läkemedel åläggas
annan sjuksköterska eller motsvarande än den som har ansvar för rekvisition och förvaring.
Detta ansvar har:
Texta namn
Accepterat uppgiften, underskrift
.......................................................
………………………………………………………
…………………………………………………………….
………………………………………………………
Datum
.........................................................
Verksamhetschef
………………………………………………………
Download