Ansökan om dispens för att rengöra eldstad själv på den egna

advertisement
Ansökan om dispens för att rengöra
eldstad själv på den egna fastigheten
eller låta någon annan utföra
rengöringen
Fastighet:
Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress
Fastighetsägare
Typ av anläggning
Typ av fastighet
Utförare:
Namn
Personnummer
Adress
Postadress
Bifogade handlingar:
Utbildningsintyg (Kompetensbeskrivning)
Situationsplan
Konstruktionsritningar
Beskrivning av förbränningsprocessen
Övrigt
Sökandes underskrift:
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
Ansökningsblanketten insändes i 2 ex till Tekniska nämnden, Hörby kommun
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards