Ansökan om dispens för att rengöra eldstad själv på den egna

Ansökan om dispens för att rengöra
eldstad själv på den egna fastigheten
eller låta någon annan utföra
rengöringen
Fastighet:
Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress
Fastighetsägare
Typ av anläggning
Typ av fastighet
Utförare:
Namn
Personnummer
Adress
Postadress
Bifogade handlingar:
Utbildningsintyg (Kompetensbeskrivning)
Situationsplan
Konstruktionsritningar
Beskrivning av förbränningsprocessen
Övrigt
Sökandes underskrift:
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
Ansökningsblanketten insändes i 2 ex till Tekniska nämnden, Hörby kommun