Stöd till internationaliseringsarbetet inom forskning och utbildning

Ansökan
Stöd till internationaliseringsarbetet inom forskning
och utbildning på forskarnivå
Sökandes/samordnares namn:
Fakultet:
Institution/Ämne:
Ansökan avser
Internationell
forskningskonferens
vid Lnu
Datum för genomförande:
Ange förväntad andel internationella deltagare i %:
Ange (om möjligt) konferensens webbadress:
Ansökan avser
Utlandsvistelse
doktorand
Utlandsvistelse
lärare/forskare
Datum för genomförande:
Summa sökta medel:
Beskrivning av aktiviteten
1 (2)
Förväntade resultat
Ekonomisk kalkyl
Sökande/samordnare*
Datum:
Underskrift:
Godkännande av dekan
Datum:
Underskrift:
*I den händelse flera personer står bakom ansökan åtar sig samordnaren att kommunicera
beslut och information till övriga sökande.
Ansökan skickas till [email protected]
2 (2)