Dekanintyg - Medarbetare

advertisement
Beslutsdatum: 2014-05-07
Dnr: 2014/158-1.1
Reviderad: 2015-10-05
Dekanintyg för externfinansierat projekt
Detta intyg avser att tydliggöra ansvar och roller vid ett eventuellt kommande
projekt, för vilket en ansökan om medel kommer att skickas.
Projektnamn: Linnaeuspalme/projektansvarig EFTERNAMN/partnerland
Institution och organisationskod ______________________
Projektledare (huvudsökande1)___________________________
Finansiär: UHR
Planerad projektstart________________________________
Planerat projektslut_________________________________
Typ av projekt (forskning/utbildning/annat)______________
Budget:
Total budget Lnu2 (kr): _____________fördelat på ________år
varav
 Bidrag (Lnu:s andel):_________________________
 Samfinansiering (Lnu-anslag)__________________
Ansvar för samfinansiering åligger
institution
fakultet
central nivå/rektor3
Projektet har flera medsökande:
Total projektbudget4 (kr): _________fördelat på __________år
För specificering av budget och samfinansiering, se bilaga
Projektet kräver ej samfinansiering
1. Projektledare har ansvar för att institutionens ekonom (eller annan ekonom) har
upprättat alternativt kontrollerat den budget som medföljer ansökan.
2. Prefekten/dekanen har tagit del av ansökan och tillstyrker att projektledaren äger
rätt att fullfölja projektet inom ramen för sin anställning på Linnéuniversitetet. Om
ansökan blir godkänd av finansiär tar fakulteten ansvar för Lnu:s åtaganden.
3. Projektledare och prefekt/dekan är gemensamt ansvariga för att gällande regler
inom Linnéuniversitetet följs i projektet, liksom specifika regler för den aktuella
finansiären.
Avser den som är huvudsökande vid Lnu, även om annat lärosäte står som huvudsökande i ansökan
Total projektbudget för Lnu:s del, även om Lnu är en av flera parter i ansökan
3 Om ansökan utlovats samfinansiering av rektor/centralt ska skriftligt underlag bifogas.
4 Total projektbudget för hela projektet, om Lnu är en av flera parter i ansökan
1
2
1 (2)
4. Projektledare har ansvar för redovisning av samtliga medel, som ställs till
förfogande för projektet. Budgetering, redovisning och uppföljning ska ske i
samarbete med ekonom.
5. Projektledare ansvarar för att tillhandahålla alla nödvändiga underlag och
information för att ekonom ska kunna fullfölja den ekonomiska redovisningen.
Ekonom ansvarar för att tillhandahålla underlag och ekonomisk uppföljning till
projektledaren.
6. Projektledaren ansvarar för att ansökan, inklusive detta intyg, diarieförs i samband
med att ansökan lämnas till finansiär. Projektledaren ansvarar även för att
finansiärens beslut diarieförs och att beslutet meddelas berörda parter.
För Linnaeus Palme behövs nedan gulmarkerade underskrifter
Projektledare och ekonom intygar att de har tagit del av/fullföljt sina
ansvarsområden inför ansökan om externa medel:
Underskrift projektledare
___________________________________ Datum______________
Underskrift ekonom
___________________________________ Datum______________
Härmed intygas att ansökan är godkänd:
Underskrift prefekt5
___________________________________ Datum______________
Underskrift dekan5
___________________________________ Datum______________
Enligt delegationsordningen ska avtal omfattande en tidsperiod upp till fyra år och högst 10 miljoner
kronor undertecknas av dekan. Avtalen och ansökningarna får inte innebära en motprestation med
anslagsmedel från universitetets sida som överstiger tre miljoner kronor. I beräkning av värdet på
avtalen skall den ersättning (ekonomisk eller annan form) som universitetet erhåller läggas ihop med
universitetets motprestation. Avtal som överstiger dessa värden ska undertecknas av rektor.
5
Rektor undertecknar även avtal där motparten kräver så.
2 (2)
Download