Mall för - Malmö stad

advertisement
1
Malmö stads miljöanslag
Projektredovisningsmall
(om utrymmet inte räcker, skriv gärna på löst papper)
Projektredovisning av:____________________________________________
(verksamhet/förening etc.)
Projektets titel:__________________________________________________
Vad var målet/ syftet med projektet
Vilka förväntningar hade ni? Vad skulle resultatet bli?
Hur genomfördes projektet?
(vad gjorde ni, när gjorde ni det osv.)
2
Resultat – hur gick det?
(Nådde ni målen? Höll tidsplanen? Om inte, varför? Beskriv också hur ni i projektet visat att ni
erhållit medel från miljöanslaget.)
Utvärdering?
(Vad var bra, vad kunde gjorts bättre? Hur går ni vidare?)
Underskrift
Datum: ________________________
Namnteckning: ________________________________
Namnförtydligande: ____________________________
Ekonomisk rapport (ska innehålla):
 Finansiering av projektet (intäkter)

Specificering av projektets kostnader (utgifter). OBS! Samtliga
kostnader ska styrkas genom att kopior på kvitton/fakturor bifogas.
(det ska vara lätt att koppla upptagna kostnader med resp. kvitto/faktura)
 Projektets ekonomiska resultat

Underskrift
Förening/organisation = Underskriven och godkänd av revisor. Kommunal
verksamhet = Underskriven och godkänd av ekonomiansvarig på aktuell förvaltning.
Download