Anmälan av kränkande behandling bland barn i förskola och

Anmälan av kränkande behandling bland barn i förskola
och pedagogisk omsorg
Kränkande behandling enligt skollagen 6kap 3§: ett uppträdande som utan att vara
diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs
värdighet. Det rör sig även om psykiska kränkningar, t.ex. tillmälen och utfrysning
Barnets namn
Personummer XX-XX-XX
Förskola/Dagbarnvårdare
Förskoleområde
Miljöbeskrivning
Var befann ni er?
Vilka vuxna, antal barn var närvarande
Datum
Beskriv, vad hände?
Vad tror du var orsaken?
Vilka åtgärder kan vidtas för att förhindra en upprepning?
Är någon annan informerad om händelsen, i så fall vem?
Vårdnadshavare har tagit del av ovan.
Namn, Ort och datum
Blanketten upprättas, undertecknas och diarieförs
Underskrift förskolechef
Underskrift medarbetare
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Beslutad av Förskoleavdelningens ledningsgrupp
Reviderad 2016-05-17
Ska revideras senast 2017-04-01