PROJEKTPLAN
Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling:
Europa investerar i landsbygdsområden
Blankett 3306B
1.1 Den sökandes namn
1.2 FO-nummer/ föreningens registreringsnummer
1.3 Projektets namn
1.4 Projektets nummer
1. DEN SÖKANDE
Utredning av verksamheten, organisationen, yrkeskunskapen, erfarenheten och den ekonomiska situationen samt av de resurser som är
tillgängliga för projektet
2. PROJEKTETS BEHOV OCH BAKGRUND
För vilket problem eller behov söker man en lösning med projektet?
3. PROJEKTETS MÅL
Vad har projektet för mål? Hur följer man upp resultaten?
4. ÅTGÄRDER OCH METODER SAMT RISKER I GENOMFÖRANDET
Konkreta åtgärder för att uppnå målen
Instanser som deltar i genomförandet, ansvar för genomförande och finansiering samt avtalsarrangemang som behövs
Vilka är riskerna och hur bereder man sig inför dem?
Hur beaktas principerna för hållbar utveckling?
#156035
Blankett 3306B fastställd av landsbygdsverket den 17 juni 2015
5. SAMBAND MED PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN I FASTLANDSFINLAND SAMT MED DET
REGIONALA PROGRAMMET ELLER DEN LOKALA STRATEGIN. HUR HAR TIDIGARE PROJEKT BEAKTATS
Hur ska man med projektet främja målen i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland?
Hur har tidigare genomförda övriga projekt beaktats i detta projekt?
6. VERKSAMHETSOMRÅDE, MÅLGRUPP, NYTTOHAVARE OCH TIDTABELL
Vilken är projektets huvudsakliga målgrupp?
Hur har målgruppen valts och hur har man informerat om projektet?
Övriga instanser som projektet riktar sig till?
7. HUR UTVÄRDERAS PROJEKTETS GENOMFÖRANDE? HUR KOMMER MAN ATT FORTSÄTTA DEN VERKSAMHET
SOM PROJEKTET GER UPPHOV TILL EFTER ATT PROJEKTET ÄR AVSLUTAT?
8. INFORMATION
Här anges kommunikationsplanen. Hur ska man informera om resultaten under projektets gång och efter det?
9. UNDERSKRIFT OCH FÖRSÄKRAN
Jag försäkrar att uppgifterna i utredningen är riktiga.
Ort och datum
#156035
Den sökandes underskrift och namnförtydligande
Blankett 3306B fastställd av landsbygdsverket den 17 juni 2015