Läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård i Lerum

advertisement
Läkemedelshantering i
kommunal hälso- och
sjukvård
SOSFS 2000:1
SOSFS 1997:14
Övergripande instruktion för
läkemedelshantering har upprättats utifrån
dessa föreskrifter
Utgångsläget är att den enskilde själv
svarar för omhändertagande och förvaring
av de läkemedel som ordinerats, samt för
den egna medicineringen.
Grunden för läkemedelshantering inom
den kommunala hälso- och sjukvården är
att den ska vara individuellt anpassad till
den enskildes sjukdom/funktionshinder
och personliga förutsättningar.
”Konsten i medicinen är att
roa patienten, medan
naturen sköter läkningen.”
Övergripande instruktion innehåller
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Egenvård
Övertagande av
läkemedelsansvar
Ordinationshandling
Krav på ordination
Generella ordinationer
Utbyte av läkemedel på apotek
Läkemedelsansvar vid korttidsoch växelboende
Vaccination
Läkemedel vid palliativ vård
Iordningställande och
administrering av läkemedel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uppföljning av
läkemedelsbehandling
Delegering av
läkemedelsadministrering
Identitets- och läkemedelskontroll
Signering av läkemedel
Läkemedel ordinerat vid behov
Naturläkemedel
Rekvisition, leverans och kontroll av
levererade läkemedel
Kontroll av narkotikaklassat
läkemedel
Förvaring, kassation
Avvikelse
KAF
Lokal instruktion bör för varje
säbo/hemsjukvårdsdistrikt beskriva
ansvarsuppdelningen mellan aktörerna i
läkemedelshanteringen
• Sjuksköterskas ansvar
• Delegerad personals ansvar
• Enhetschefs ansvar
• Vaktmästares ansvar
Granskning av
läkemedelshantering
Allmänna råd
Vårdgivaren bör, som ett led i egenkontrollen enligt 5 kap. 2 §
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, se till att
läkemedelshanteringen genomgår en kvalitetsgranskning minst en
gång om året. (SOSFS 2012:9).
Egenkontroll av
signeringslistor
• 80 signeringslistor granskade, maj
• Rutin för upprättande och uppföljning
av signeringslista har använts som
mall i granskningen.
Vad händer i nära framtid?
•
•
•
•
•
Patientsäkerhetsberättelsen
Byte av dosleverantör (januari 2016)
Elektroniska signeringslistor i särskilt boende?
Pascal ordinationsverktyg – ständiga
förbättringar
NOD – nationell ordinationsdatabas
Download