Underlag för bedömning av läkemedelshantering i hemmet

advertisement
Personnummer:
Namn:
Läkemedelshantering i hemmet
Underlag för samtal med patient
För en säker läkemedelshantering i hemmet behöver patienten kunna förstå och genomföra alla steg i
läkemedelshanteringskedjan, på eget initiativ eller med hjälp av närstående. Underlaget är en hjälp för
att bedöma patientens förmåga att klara sin läkemedelshantering på egen hand. Om patienten, eventuellt
tillsammans med närstående, inte kan klara en eller flera uppgifter i läkemedelshanteringen på egen
hand behöver uppgiften ses över och eventuellt övertas som en hälso- och sjukvårdsuppgift.
Målet är att säkerställa att läkemedelshanteringen i hemmet fungerar optimalt för patienten.
Lyssna in/ kontrollera och registrera om patienten på egen hand kan klara följande uppgifter:
Patienten …
Patienten kan klara uppgiften:
Ja
ORDINATION:
har en aktuell läkemedelslista och kan efterfråga en ny
vid läkarbesök
kan tyda sin läkemedelslista, t.ex. veta vad ”vid
behov” betyder, veta när olika läkemedel ska tas
kan kontakta förskrivare om det finns oklarheter kring
ordinationer
RECEPT:
kan kontakta ansvarig förskrivare för att förnya recept
kan se och förstå, t.ex. genom listan ”Mina sparade
recept på apotek”, om det finns recept på aktuella
ordinationer och se till att inaktuella recept makuleras
DISTRIBUTION:
kan hämta ut läkemedel på apotek eller beställa
läkemedel via e-handel
kan ansvara för betalning av läkemedel och eventuellt
förstå att de finns olika sätt att betala läkemedel
FÖRVARING
har en säker och rätt förvaring av läkemedel i hemmet,
t.ex. möjlighet till låsbart skåp om det behövs.
kasserar läkemedel som blivit för gamla eller som inte
längre används
IORDNINGSTÄLLA:
kan iordningsställa läkemedel efter sin läkemedelslista
(klockslag, olika dagar, vid behov etc.)
kan praktiskt hantera läkemedel, t.ex. öppna burkar,
trycka ur blisterförpackningar, förstå generikautbyte
ADMINISTRERA
kan inta läkemedel vid rätt tid, med eller utan mat
kan svälja tabletter/kapslar, ge insulin, inhalera, ta
ögondroppar etc.
UPPFÖLJNING
har kontakt med sin/sina förskrivare för uppföljning av
ordinerade läkemedel
vet vilken effekt som förväntas av läkemedlet och
eventuella biverkningar som kan förekomma
Läkemedelshantering i hemmet – Underlag för samtal med patient 160224
Nej
Kommentar
Download