Remiss Nationell läkemedelslista

advertisement
TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare
Datum
Christina Erlandsson
53592
2017-02-06
Ärendebeteckning
ON 2017/0016
Omsorgsnämnden
Remiss Nationell läkemedelslista
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslaget till en
ny lag, lagen om nationell läkemedelslista.
Bakgrund
I promemorian lämnas förslag till en ny lag; lagen om nationell läkemedelslista. Den nya
lagen föreslås ersätta lagen 1996:1156 om receptregister och lagen
2005:258 om läkemedelsförteckning.
Utgångspunkten för förslaget är att förbättra patientsäkerheten.
Idag finns uppgifter om patientens läkemedelsbehandling uppdelade i flera
källor t.ex. patientjournalen, receptregistret och läkemedelsförteckningen.
Förutsättningarna för åtkomst till dessa källor varierar för patienter och hälso- och
sjukvårdspersonal. Ingen av dessa källor innehåller i dagsläget en fullständig dig
information och därför är det svårt att få en helhetsbild av patientens aktuella
läkemedelsbehandling, vilket medför att det kan uppstå patientsäkerhets- risker i
läkemedelsprocessens olika steg.
Det övergripande målet med en nationell läkemedelslista är att skapa en samlad bild av
patientens läkemedelsbehandling, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel.
Underlaget för expediering av receptförskrivna läkemedel ska vara kopplat till den
läkemedelsordination som ligger till grund för förskrivningen. Idag existerar inte en
sådan koppling vilket gör att patienten riskerar att få inaktuella recept expedierade.
Enligt förslaget är den nationella läkemedelslistan ett register hos E- hälsomyndigheten
som i ett första steg ska innehålla uppgifter om förskrivna läkemedel. Registret ska
ersätta två nuvarande register receptregistret och läkemedelsförteckningen.
Omsorgsförvaltningen Administration
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka
här för att ange
text.│[email protected]
ON 2017/0016
Den nya nationella läkemedelslistan byggs på en strukturerad och
fördefinierad information som är obligatorisk för vårdgivare.
Registret ska innehålla information om:
Förskriven vara och aktiv substans, läkemedlets behandlingslängd, ordinationsorsak,
datum för utfärdande och datum för uppföljning eller utsättning av läkemedelsordinationen, patientuppgifter och uppgift om samtycke, förskrivarens uppgifter,
kostnad, fullmakt samt genomförande av en läkemedelsgenomgång.
Sammanfattning
Sjuksköterskans roll inom den kommunala hemsjukvården är att ta fram information
som underlättar för läkaren att bedöma patientens hälsotillstånd och fatta beslut om
vidare behandling.
Osäkerheten över vad som är den fullständiga och korrekta informationen avseende
patientens aktuella läkemedel leder i nuläget till att sjuksköterskor i den kommunala
hälso- och sjukvården får ägna betydande del av sin arbetstid att efterforska och
säkra aktuell läkemedelsinformation.
Antalet slutenvårdsplatser minskar samtidigt som antalet äldre och multisjuka ökar.
Den kommunala hemsjukvården får ett allt större ansvar för avancerad sjukvård i
hemmen.
2018 träder den nya lagen om utskrivning från slutenvården i kraft. Lagen ställer höga
krav på en trygg och effektiv utskrivningsprocess. Primärvården får tillsammans med
hemsjukvården en mer framträdande roll.
Huvuddelen av hemsjukvårdspatienterna har hjälp med sin medicinering och har ofta
flera olika läkemedel.
I en svensk studie som presenterades i Läkartidningen 2012 jämfördes patienternas egna
uppgifter om aktuella ordinationer av förskrivna läkemedel både med ordinationer som
var dokumenterade i läkemedelslistan och med uppgifter om aktuella förskrivningar i
den receptlista som patienter kan få ut på apotek. Kartläggningen gällde främst
förekomsten av aktuella ordinationer, inaktuella ordinationer, receptdubbletter och
saknade aktuella ordinationer. Studien visade att åtta av tio patienter med fem eller flera
läkemedel hade minst en avvikelse mellan aktuell medicinering och ordinationer i
patientjournalens läkemedelslista. Andelen avvikelser mellan båda listorna var i
genomsnitt 29%.
En studie i Kalmar län 2010 visade att var femte recept var felaktigt på grund
av inaktuella förskrivningar eller receptdubbletter och dubbelmedicinering.
Detta innebär betydande patientsäkerhetsrisker och motverkar arbetet med undvikbar
slutenvård och återinläggningar på sjukhus.
För hälso- och sjukvårdspersonalen innebär det ett tidsödande merarbete att behöva
kontrollera och säkerställa att patienterna får rätt läkemedel.
Även om införandet av en nationell läkemedelslista innebär höga kostnader initialt
kommer det innebära en betydande tidsbesparing för samtlig hälso- och
sjukvårdspersonal och framför allt leda till en ökad patientsäkerhet.
Christina Erlandsson
Verksamhetschef HSL
2 (3)
Download