Fastställande av bassortiment - mall

advertisement
Bilaga till Lokal instruktion för läkemedelshantering.
Fastställande av bassortiment läkemedel
Bassortimentsförteckning hämtas från Beställningsportalen /Raindance via mall eller
lageretiketter – se bifogat dokument.
Enhet: _______________________________
Datum: _____________
_______________________________
_______________________________
Läkemedelsansvarig läkare
Namnförtydligande
_______________________________
_______________________________
Läkemedelsansvarig sjuksköterska
Namnförtydligande
Handbok för läkemedelshantering , se kap. 6. Läkemedelssortiment
samt Basortiment Läkemedel – arbetsinstruktion
Download