Mall 08 Läkemedel som får förvaras utanför PNL ver 3.0

advertisement
Dokumentnamn
Gäller vid
Mall 8 Läkemedel som får förvaras utanför
läkemedelsförrådet
Utgåva
Utarbetad av
Godkänd / Fastställd av
Gäller fr o m
Arkiveras 3 år
Namnförtydligande och titel
Namnförtydligande och titel
Sida 1 av 1
Om det är förenligt med en säker hantering, får läkemedel som måste
vara lätt tillgängliga förvaras utanför läkemedelsförrådet. Dessa
läkemedel skall finnas förtecknade i den lokala instruktionen för
läkemedelshantering. (SOSFS 2000:1)
Ett mindre antal läkemedel får förvaras på annan plats än i det huvudsakliga förvaringsutrymmet (t
ex skåp i undersökningsrum, läkemedel på akutvagn) efter beslut av verksamhetschefen/
läkemedelsansvarig läkare.
Risken för att obehöriga kan få tillgång till läkemedlen ska bedömas och minimeras.
Följande läkemedel får förvaras utanför huvudsakliga förvaringsutrymmet
Läkemedelsnamn inkl styrka
Originalet förvaras på enheten
Mängd
Förvaringsplats
2016-06-20 Version 4.0
Download