Behörighetslista för beställning av läkemedel

advertisement
Behörighetslista för beställning av läkemedel
och/eller receptblanketter för särskilda läkemedel
Primärvårdsenhet ........................................................................................……...
Adress
......................................................................…………………...
Tfn
…………………………………………………………………..…….
Namnunderskrift
Namnförtydligande
Läk/
Ssk
Leg sjuksköterska och läkare med rätt att från Sjukhusapoteket rekvirera läkemedel till
avdelningsförrådet enligt SOSFS 2001:17 (M), Socialstyrelsens föreskrifter om
ändring i föreskrifterna och allmänna råden om läkemedelshantering i hälsooch sjukvården.

Beställning av läkemedel
.......................
datum

...............................................................................................…….
verksamhetschef/motsv
namnteckning/namnförtydligande/befattning
Beställning av receptblanketter för särskilda läkemedel
.......................
datum
...............................................................................................…….
verksamhetschef/motsv
Förnyas i sin helhet vid förändring.
namnteckning/namnförtydligande/befattning
Download