Bilaga 3. Sjuksköterska med ansvar för läkemedelsförrådet

advertisement
Dokumentrubrik
Dokumentnr Revision
Förvaltning
Ägare
Reviderat datum
Verksamhet
Slutgranskare
Diarienr
Dokumentkategori
Fastställare
Giltigt datum fr o m
Bilaga 3. Sjuksköterska med ansvar för läkemedelsförrådet
Biläggs enhetens lokala instruktion för läkemedelshantering
Område: ..............................................................................
Klinik:.................................................................................
Avdelning/enhet: ................................................................
Avdelningschefen ger följande läkemedelshanteringsuppdrag åt leg. sjuksköterska,
namn;
 Ansvar för enhetens läkemedelsförråd
 Huvudansvar för att rekvirera läkemedel
 Ordningen i läkemedelsförrådet
 Åtgärda indragningsskrivelser och andra meddelanden från sjukhusapoteket
 Kontrollera leveranser från sjukhusapoteket, t ex restnoteringar, leveransmeddelanden, fakturor
 Delta i framtagandet av en bassortimentslista
 Tillse att enhetens sjuksköterskor får kännedom om nya författningar angående
läkemedelshanteringen och övrig skriftlig information.
 Ansvara för att regelbunden information ges om rutinerna i förrådet, nya läkemedel och
läkemedelshantering t ex vid sjuksköterske- och avdelningsmöten.
Sjuksköterska ansvarig för läkemedelsförrådet har utöver de angivna uppgifterna att utarbeta skriftliga
avdelningsanpassade rutiner över:
 Rekvisitionsförfarandet
 Ordningen i läkemedelsförrådet
 Innehav av nyckel/ behörighet på e-tjänstekort
 Ordning i och skötsel av läkemedelsvagnar
 Hantering och registrering av kontroll läkemedel
 Hantering och ordning i akutvagn/akutväska/akutbricka
…………………………..
...................................................…………………
Ort, datum
Namnteckning/leg. sjuksköterska
…………………………..
...................................................………………....
Ort, datum
Namnteckning avdelningschef/leg. Sjuksköterska
Kopia utskriftsdatum: 2017-07-14
Sid 1 (1)
Download